potpore za očuvanje radnih mjesta

COVID 19: Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom Koronavirusa

U svrhu očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je epidemijom Koronavirusa narušena gospodarska aktivnost, Vlada je donijela odluku o potporama po zaposlenom u periodu od početka ožujka u trajanju najviše tri mjeseca.

Visina potpore iznosit će 3.250 mjesečno po radniku za puno radno vrijeme i 1.625 kuna po radniku za nepuno radno vrijeme, odnosno srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna mjesečno po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite, a plaćat će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Ciljane skupine poslodavaca obuhvaćaju poslodavce iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića; prijevoza i skladištenja; prerađivačke industrije (tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj); poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave); te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Navedene potpore ne odnose se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Temeljem javnog poziva, poslodavci iz prihvatljivih sektora će opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Neki od prihvatljivih razloga koje treba opisati su:

 • pad prometa;
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara;
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta, a za dodjelu potpore potrebno dokazati samo jedan od navedenih razloga.

U svrhu ostvarivanja prava na potpore, poslodavci podnose zahtjev uz odgovarajuću dokumentaciju, koja je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Dokumentacija obuhvaća:

1. obrazac Zahtjeva – standardizirani obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr s pripadajućim tablicama;
2. obrazloženje pada prihoda – tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz  projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine (prihvatljiv pad je veći do 20%);
3. izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore;
4. presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini (oni poslodavci koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavljanju djelatnost);
5. dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina;

Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e – mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

Poslodavac je obavezan:

 • održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva, dvostruko duže od vremena korištenja potpore (mjesec dana korištenja potpore – obveza zadržavanja radnika u radnom odnosu 2 mjeseca);
 • obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza odmah ili najkasnije u roku od 8 dana;
 • vratiti isplaćena sredstva u cijelosti uvećana za zakonski propisanu kamatu, odnosno srazmjerni dio isplaćenih sredstava za opravdane otkaze   ugovora o radu, za svaku osobu koju nije zadržao u dvostrukom trajanju od vremena korištenja potpore;
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Zavod se obvezuje:

 • zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja;
 • obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava;
 • osigurati redovitu isplatu sredstava;
 • prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora;
 • prije isplate provjeriti solventnost poslodavca;
 • obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu.

Poslodavci koji koriste mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere, već mogu odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru te istekom razdoblja korištenja ove mjere nastaviti u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu niti zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere. Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru. Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka može se odobriti potpora.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20% za mala poduzeća, od 15 % za srednja poduzeća i od 10% za velika poduzeća.

Pročitajte više: