tax

Dodatne nove neoporezive isplate radnicima od 1.9.2019.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019.g. porez na dohodak se ne plaća na:

  1. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih I drugih usluga namjenjenih odmoru radnika do 2.500,00 HRK godišnje.
  2. Troškovi prehrane radnika:
  • Do 5.000,00 HRK godišnje kao paušalna naknada; ili
  • Do 12.000,00 HRK godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije (računa koji glase na poslodavca) za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca.
  1. Troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka
  2. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja ili drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka

Pročitajte više: