Izdavanje potvrda, uvjerenja i razmjena podataka od strane tijela javne vlasti nakon uvođenja eura

Dolazak eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku donijet će promjene u brojnim segmentima poslovanja. Svakodnevno izdavanje potvrda, uvjerenja i razmjena podataka od strane tijela javne vlasti proći će kroz nekoliko promjena na koje treba upozoriti.

U prošlom članku Confida je predstavila promjene u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i prijavama porezima nakon uvođenja eura, a danas se dotičemo promjena u izdavanju potvrda, uvjerenja i razmjene podataka od strane javne vlasti s dolaskom eura kao službene valute.

Promjene pri izdavanju uvjerenja, potvrda i razmjena podataka

U potvrdama, uvjerenjima, izvadcima i drugim javnim ispravama s činjenicama o kojima tijela javne vlasti vode službenu evidenciju vrijednosti se iskazuju u kunama i to u razdoblju prije uvođenja eura. Za činjenice koje se tiču razdoblja nakon uvođenja eura iznosi se navode u eurima.

Takvi dokumenti ne iskazuju se dvojno jer se radi o već provedenim uplatama/isplatama. Iz takvih dokumenata ne proizlaze obveze budućih uplata/isplata pa nema potrebe za dvojnim iskazivanjem.

Ukoliko dođe do situacije da je zatražena potvrda, uvjerenje, izvadak ili druga javna isprava koja u isto vrijeme treba sadržavati podatke za razdoblje prije i nakon uvođenja eura tada će se izdati dva dokumenta. Ti dokumenti biti će jednaki u svim dijelovima osim u dijelu novčane vrijednosti. U jednom dokumentu novčani iznos će biti iskazan u kunama, a drugom u eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Iznosi iz potvrda koji se razmjenjuju s drugim javnim tijelima razmjenjivat će se standardno bez izmjene WEB servisa. Iz službenih evidencija razmjena podataka vrši se u valuti u kojoj je iskazana u poreznim prijavama i obrascima.

Na aktima poreznih tijela potrebno je dvojno iskazivanje iznosa

Upravne, sudske i druge pojedinačne akte koje tijela javne vlasti izdaju u razdoblju dvojnog iskazivanja imaju obvezu dvojnog iskazivanja. Iskazivanje će se izvršavati tako da se ukupan novčani iznos utvrđene obveze ili prava na aktu po osnovi koje nastaje obveza uplate ili isplate iskaže dvojno u kunama i eurima uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Za ostale novčane vrijednosti na pojedinačnom aktu pravilo dvojnog iskazivanja ne vrijedi.

Putem ePorezne, u razdoblju dvojnog iskazivanja, porezni obveznici će moći pronaći uvid u porezno knjigovodstvenu karticu gdje će sve stavke biti dvojno iskazane. Od tog razdoblja pa nadalje u SNU aplikaciji bit će moguć uvid u nepovezane stavke uplata koje će biti iskazane u kunama i eurima.

Promjene u knjigovodstvenim evidencijama

Promjene se pojavljuju i u knjigovodstvenim evidencijama. Naime, knjigovodstvena stanja u poreznim evidencijama na zadnji dan prije datuma uvođenja eura preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Nakon datuma uvođenja eura početna stanja, ali i sve promjene poslovnih događaja nakon datuma uvođenja eura morat će se bilježiti u eurima.

Za iznose obveza i tražbina na zadnji dan prije datuma uvođenja eura koje se preračunavaju i zaokružuju važno je napomenuti kako se iznosi manji od jednog centa neće prenositi kao početno stanje.

Pročitajte više: