Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu

S prijavom poreza na dobit (Obrazac PD) za 2022. godinu porezni obveznici Poreznoj upravi dostavljaju i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO. Navedeno se podnosi sukladno Pravilniku o porezu na dobit.

Tko su povezane osobe?

Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili kada iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru i kapitalu društva (prema čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit). Povezanost osoba u poreznom smislu može se odnositi na odnos između fizičkih osoba, zatim fizičkih i pravnih osoba te između pravnih osoba.

Tko mora podnijeti Obrazac PD-IPO?

Navedeni Obrazac PD-IPO obvezni su podnijeti porezni obveznici koji su tijekom poreznog razdoblja evidentirali poslovne događaje s povezanim osobama koji se odnose na primljene i dane zajmove te prodaju i nabavu dobara i usluga. Toj skupini pripadaju svi obveznici poreza na dobit odnosno pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dobit.

Obveza sastavljanja Obrasca PD-IPO

Obveza sastavljanja Obrasca PD-IPO proizlazi iz čl. 46, st.2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. – 156/22.). U obrazac se unose podaci koji se odnose na porezno razdoblje uz početna stanja na prvi dan poreznog razdoblja.

Obrazac PD-IPO je porezno izvješće te se u njega unose obveze i potraživanje prema povezanim osobama s poreznog motrišta odnosno s motrišta Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 144/22.) i Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 144/22.).

Svota obveza prema povezanim osobama/svota potraživanja od povezanih osoba na Obrascu PD-IPO na dan 31. prosinca 2022. godine može biti jednaka ili veća od stanja obveza/potraživanja iskazanih na dan 31. prosinca 2022. godine na posebnim bilančnim pozicijama.

Koji podaci se unose u Obrazac PD-IPO?

Obrazac PD-IPO mora sadržavati podatke o svim primljenim zajmovima i kreditima od povezanih osoba i to neovisno o tome je li kamata obračunata odnosno je li kamata porezno priznati ili nepriznati trošak. Prema tome, ne treba tražiti izravnu povezanost između podataka o kamatama iskazanim u Obrascu PD i PD-IPO (osim kada je riječ o previsokoj dužničkoj kamati i preniskoj vjerovničkoj kamati između povezanih osoba).

U spomenuti obrazac unose se i isporuke dobara i usluga s povezanim osobama te nabava dobara i usluga od povezanih osoba bez obzira jesu li naplaćene ili ne i neovisno postoji li potraživanje na dan 31. prosinca 2022. godine nadalje.

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama sadrži četiri skupine podataka:

  1. I. 1. Obveze prema povezanim osobama na temelju primljenih zajmova i kredita – povezane osobe javljaju se u ulozi zajmodavatelja
  2. I. 2. Potraživanja od povezanih osoba na temelju danih zajmova i kredita – povezane osobe javljaju se u ulozi zajmoprimatelja
  3. II. 1. Obveze prema povezanim osobama na temelju nabave robe i usluga – povezane osobe javljaju se u ulozi dobavljača
  4. II. 2. Potraživanje od povezanih osoba na temelju isporuka roba i usluga – povezane osobe javljaju se u ulozi kupaca.

Dostava Obrasca PD-IPO

Porezni obveznici Obrazac PD-IPO podnose Poreznoj upravi putem sustava ePorezna.

Pročitajte više: