Neoporezivi smještaj radnika

Ako ste poslodavac, postoji mogućnost da svojim radnicima osigurate smještaj, a da pritom ne plaćate porez niti doprinose, a taj trošak biti će vam ujedno i porezno priznati trošak. Za to postoje tri mogućnosti i moraju biti ispunjeni određeni uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Radnik sam sklapa ugovor o najmu s poslodavcem

Poslodavac ima pravo radniku refundirati cijeli iznos najma ili određeni dio za vrijeme radnog odnosa i to je autonomna odluka poslodavca. U tom slučaju radnik mora poslodavcu dostaviti kopiju ugovora o najmu ili računa, a poslodavac najam nadoknađuje isključivo uplatom na račun. Primitak je ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada.

Neoporezivim primitkom se smatraju troškovi najma ukoliko ugovor o najmu glasi na radnika, a ako glasi na više osoba tada je neoporeziv samo onaj dio koji se može pripisati tom radniku. Pod neoporezivi primitak smještaja smatra se samo trošak smještaja bez uključenih režijskih troškova.

O ovim isplatama treba obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 68) na dan isplate, a najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke koji su ostvareni u prethodnom mjesecu.

Smještaj s najmodavcem može ugovoriti poslodavac

Smještaj radnika s najmodavcem može ugovoriti poslodavac i to najviše do visine stvarnog izdatka. Uvjet je da se troškovi podmiruju bezgotovinskim putem te da je osnova za isplatu vjerodostojna dokumentacija odnosno račun koji mora glasiti na poslodavca.

Kao i u prvom slučaju o isplati neoporezivog primitka treba se obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 67) do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke koji su ostvareni u prethodnom mjesecu bez obzira kada je usluga smještaja plaćena.

Poslodavac može osigurati smještaj u privatnim prostorima

Neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu smatra se i smještaj radnik koji osigurava poslodavac u nekretninama koje su njegovo vlasništvo. Dokaz za to je odgovarajuća vjerodostojna dokumentacija. Trošak smještaja radnika uz amortizaciju zgrade, namještaja i druge opreme te ostali troškovi vezani uz korištenje stambenog prostora izuzev režijskih troškova smatra se neoporezivim primitkom.

Također se o isplati neoporezivog troška mora obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 67) do 15. dana tekućeg mjeseca za smještaj ostvaren u prethodnom mjesecu.

Pročitajte više: