Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom): siječanj-veljača 2021.

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom): siječanj-veljača 2021.

CILJ MJERE:

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost.

CILJANE SKUPINE POSLODAVCA:

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. Objektivni razlozi jesu: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

VISINA POTPORE:

  • 4000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu za siječanj i veljaču 2021.

Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Zavod može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave.

JAVNI POZIV:

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama.

OBVEZE POSLODAVCA

Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

– za mjesec siječanj najkasnije do 5. ožujka 2021. godine

– za mjesec veljaču najkasnije do 5. travnja 2021. godine.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

ISPLATE SREDSTVA

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći.

Pročitajte više: