Novi neoporezivi primici od 1. rujna 2019.

1.rujna 2019. godine stupa na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Novi pravilnik između ostalog donosi i nove iznose neoporezivih dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu. Tako se od 1. rujna puni iznos dnevnice povećava sa HRK 170,00 na HRK 200,00 odnosno za putovanja koja traju duže od 8 sati, a manje od 12 sati sa HRK 85,00 na HRK 100,00. Neoporezive svote tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju se za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019.

Pročitajte više: