Preračunavanje novčanih sredstava prilikom uvođenja eura

Odlukom Vijeća Europske unije o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine započelo je informiranje i educiranje građana o brojnim promjenama. U to se uključila i Confida sa serijom članaka o uvođenju eura.

U četvrtom članku iz serije članaka o euru, pobliže ćemo se dotaknuti preračunavanja novčanih sredstava prilikom uvođenja eura. Možete više saznati o neprekidnosti pravnih instrumenata, preračunavanju novčanih sredstava na računu i kod naloga za plaćanje, neprekidnosti u financijskom sektoru, preračunavanju kod ugovora za kredite i ugovora o leasingu, prilagodbi kamatnih stopa, obavještavanju klijenata i preračunavanju visine plaća itd.

Neprekidnost pravnih instrumenata

Na početku je važno naglasiti kako uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. To znači da bilo koja strana nema pravo na valjani jednostrani raskid ili otkaz pravnog instrumenta i izmjenu njegove odredbe osim ako je drugačije ugovoreno/uređeno izrijekom, Zakonom ili posebnim propisom.

Ukoliko dođe do postupanja suprotno od navedenog tada će se, na odgovornost strana, primijeniti odredbe propisa kojim se uređuju obvezni odnosi.

Još jedna važna stavka odnosi se na pravni instrument koji je ugovoren u kuni s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro. Tada se pravnim instrumentom smatra onaj koji je ugovoren u euru s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro.

Najvažnije od svega je da potrošači nakon uvođenja eura ne smiju biti dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na vrijeme prije uvođenja eura.

Kako će se preračunavati novčana sredstva na računu i kod naloga za plaćanje?

Iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima te drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama koje su izražene u kunama preračunavat će se u iznose u euru i to bez naknade. Za preračunavanje će se primjenjivati fiksni tečaj konverzije i to prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Važno je napomenuti kako neće biti izmjene jedinstvenog broja računa.

Kod naloga za plaćanje iskazanih u kunama mijenja se to da pružatelj platnih usluga od datuma uvođenja eura izvršava platne transakcije isključivo u euru. Naloge za plaćanje navedene u kunama koje je primatelj plaćanja pripremio i dostavio uplatitelju, a koji je uplatitelj podnio na izvršenje banci nakon datuma uvođenja eura, banka mora izvršiti u euru do proteka šest mjeseci od datuma uvođenja eura.

Načelo neprekidnosti u financijskom sektoru

Vezano uz financijski sektor napominjemo kako Zakon sadrži i pravila za preračunavanje kod ugovora o kreditu i ugovora o leasingu kao i odredbe o prilagodbi kamatnih stopa, uz obvezu obavještavanja klijenata o izvršenom preračunavanju.

Svi ugovori o kreditu koji su ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom također će nastaviti vrijediti. No, kamatne stope će umjesto uz parametar u kuni biti vezane uz odgovarajući parametar u euru.

Preračunavanje ugovora o kreditu i ugovora o leasingu u kuni

Spomenuti fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona kod ugovora o kreditu u kuni i ugovora o leasingu u kunu primjenjivat će se na sljedeće:

  • nedospjeli iznos glavnice u kunama,
  • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni,
  • ostale nedospjele iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa i
  • ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru nakon datuma uvođenja eura ostaju u euru i to na način ugovoren prije dana uvođenja eura kod:

  • ugovora o kreditu u kuni s valutnom klauzulom u euru,
  • ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru i
  • ugovora o osiguranju u kuni s valutnom klauzulom u euru.

Kako će se prilagoditi promjenjive kamatne stope?

Za ugovor u kojem je ugovorena promjenjiva kamatna stopa vrijedi pravilo da parametar uz koji je ugovorena promjenjiva kamatna stopa nakon datuma uvođenja eura ostaje isti kakav je bio prije uvođenja eura. Izuzetak su slučajevi u kojima je korišten parametar NRS (Nacionalna referentna stopa) za kunu, prinos na trezorski zapis ministarstva nadležnog za financije te prosječna kamatna stopa na depozite građana u kuni.

Obavještavanje klijenata

Sve kreditne institucije i unije, zatim institucije za platni promet i elektronički novac te drugi vjerovnici obavezni su obavijestiti klijente putem barem jednog kanala komunikacije i to pisanim ili elektroničkim putem. Obavijest mora sadržavati sve bitne elemente preračunavanja. Također, kreditne institucije, unije i drugi vjerovnici moraju klijentima poslati i individualnu obavijest sa svim potrebnim informacijama.

Preračunavanje visine plaće, drugih naknada i mirovinskih primanja

Pri preračunavanju visine plaće i drugih naknada se ništa ne mijenja. Poslodavac ima obavezu da visinu plaće i druge naknade utvrđene ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračuna u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Mirovine i druga davanja iz mirovinskog osiguranja te socijalna davanja i druge naknade koje se isplaćuju također se preračunavaju u euro uz primjeni fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Pročitajte više: