Utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit prema novčanom načelu

Utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit prema novčanom načelu

Obveznik poreza na dobit koji u 2020. godini nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kuna* može za 2021. godinu poreznu osnovicu utvrditi prema novčanom načelu.

UVJET: takvo utvrđivanje porezne osnovice može koristiti samo porezni obveznik koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost koji primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Porezni obveznik koji poreznu osnovicu za 2021. godinu namjerava utvrđivati prema novčanom načelu, treba podnijeti Poreznoj upravi do 15. siječnja 2021. godine izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice. Ovaj se način utvrđivanja porezne osnovice prema naplaćenim naknadama treba zadržati najmanje tri porezna razdoblja ako se ne promjene propisani uvjeti.

Jednako tako, porezni obveznik koji za 2021. godinu više ne ispunjava uvjete za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu ili ako želi promijeniti način oporezivanja po isteku tri godine, o tome treba obavijestiti Poreznu upravu do 15. siječnja 2021. godine.

*Iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti ne utječe na prag prihoda 7.500.000,00 kuna za utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu.

Pročitajte više: