Objavljene su nove potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. godine.

U nastavku donosimo kratak pregled same potpore.

Pravo na potporu

 1. a) Poslodavci koji nisu ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost Odlukama Stožera civilne zaštite, a imaju više od 10 zaposlenika, potporu mogu dobiti samo ako posluju u okviru dozvoljene djelatnosti:
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 • Izdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti.

b) Poslodavci koji su ograničeni ili spriječeni obavljati aktivnost zbog Odluka Stožera civilne zaštite ili ako imaju manje od 10 zaposlenika, mogu dobiti potporu neovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Također, pravo na potporu imaju i poslodavci koji su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera.

c) Poslodavci koji su osjetili posljedice katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Poslodavcima s navedenih područja kojima su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni imat će pravo na potporu u iznosu od 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, bez obzira na djelatnost i pad prometa.

Pri tome, objektivni razlozi za dobivanje potpore su: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnost dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje, odnosno proizvodnja.

 1. d) Novost je da pravo na potporu imaju i pravne osobe u sustavu sporta i to:
 • sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu;
 • sportski klub – sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu.

Važno je napomenuti da pravo na korištenje potpore, neovisno o osnovi po kojoj se prijavljuju, imaju poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. prosinca 2020. godine.

Ciljane skupine radnika

Omogućeno je korištenje potpore za sve radnike zaposlene do 28. veljače 2021.

Potpora se može dobiti za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama / predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Umirovljenike;
 • Strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Kriteriji

Za utvrđivanje ostvarivanja kriterija za dobivanje potpore poslodavci kojima nije obustavljen rad Odlukom stožera imaju mogućnosti izbora između dvije opcije.

OPCIJA 1

Kumulativ prihoda/primitaka za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2020., usporedno s kumulativom istog razdoblja u 2019. godini. Kod obveznika kvartalnih izvješća uspoređuje se kumulativ II. i III. tromjesečja 2020. s istim razdobljem 2019. godine.

OPCIJA 2

Mjesec za koji se traži potpora (ožujak 2021.) i usporedni mjesec 2020. godine.

Iznimke:

 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji se traži potpora uspoređuje se s rujnom 2020. Iznimno usporedni mjesec je siječanj 2021. ako je poslodavac osnovan nakon 1. listopada 2020. godine

Visina potpore

Iznos potpore je najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

 • pad prihoda/primitaka od 40,00% do 44,99% % – 2.000,00 kn;
 • pad prihoda/primitaka od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;
 • pad prihoda/primitaka od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;
 • pad prihoda/primitaka od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;
 • pad prihoda/primitaka od 60,00%  i više – 4.000,00 kn.

Potpora uključuje i doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, proporcionalno svoti potpore.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili Odlukom epidemiologa imaju pravo na potporu u sljedećem iznosu:

 • a) 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana, odnosno
 • b) 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje.

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije dobivaju potporu od 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu (uvećano za pripadajući doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje), bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Također, pravne osobe u sustavu sporta dobivaju potporu od 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu (uvećano za pripadajući doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje) bez obzira na pad prometa.

Podnošenje zahtjeva

Za korištenje potpore potrebno je predati novi zahtjev neovisno o tome koristi li poslodavac trenutno neku od potpora.

Zahtjeve za isplatu mjesečnih troškova plaće za ožujak 2021. godine se može predati od 1. travnja do 23. travnja 2021. godine.

Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova poslovanja

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju mogućnost zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.