Dnevnice za službeni put u inozemstvo

Troškovi službenog puta i prava na dnevnicu u zemlji i inozemstvu, u poreznom smislu, uređeni su odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Iako su odredbe jasno propisane, pravo na dnevnicu za službeni put nije izvorno prava radnika, već samo propisuje što se može neoporezivo isplatiti i u kojoj visini. Stoga je jasno zašto se, kod službenih putovanja, javljaju mnoga pitanja vezana za utvrđivanje broja inozemnih i tuzemnih dnevnica. Također, prilikom putovanja kroz više zemalja, treba paziti za koju državu se dnevnice obračunavaju.

SLUŽBENI PUT U TUZEMSTVO I INOZEMSTVO  

Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, iz Republike Hrvatske u stranu državu, te putovanje iz jedne strane država u drugu, odnosno iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države. U ukupno vrijeme trajanja službenog puta uključuje se i dio službenog puta u tuzemstvu pa se pravo na broj dnevnica utvrđuje prema ukupnom trajanju službenog puta.

Odlukom o visini dnevnice za službeni put u inozemstvo, za korisnike koji se financiraju sredstvima državnog proračuna, propisane su visine dnevnica koje se mogu neoporezivo isplatiti radnicima koji službeno putuju u inozemstvo. Tako neoporezive naknade za dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvo u trajanju više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu iznose do 200,00 kuna. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno iznose do 100,00 kuna.

Neoporezive naknade za službeno putovanje u inozemstvo u trajanju više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu utvrđene su propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno utvrđene su do 50% iznosa propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Naknade prijevoznih troškova i troškova noćenja utvrđuju se u visini stvarnih izdataka.

OBRAČUN TUZEMNIH I INOZEMNIH DNEVNICA

Najprije se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a zatim na tuzemnu dnevnicu uzimajući u obzir ukupan broj sati i/li dana provedenih na službenom putu. Primjerice, ako je osoba ukupno na putovanju provela više od 8 ili 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati – isplaćuje se pripadajuća tuzemna dnevnica (uzimajući u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu).

Pojednostavljeno, od ukupnog broja sati provedenih na službenom putu prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a zatim na tuzemnu.

Pravo na inozemnu dnevnicu utvrđuje se prema broju sati provedenih u inozemstvu, što znači da je potrebno provesti 8 sati u inozemstvu da bi se ostvarilo pravo na pola inozemne dnevnice, odnosno 12 sati da bi se ostvarilo pravo na punu inozemnu dnevnicu.

Stoga, kod obračuna dnevnica valjalo bi uvijek prvo utvrditi pravo na ukupan broj dnevnica temeljem ukupnog trajanja službenog puta. Zatim bi se trebalo utvrditi pravo na inozemnu dnevnicu prema broju sati provedenim u inozemstvu, a od preostalih sati utvrditi tuzemnu dnevnicu. Na taj način ujedno i kontrolirate broj obračunatih dnevnica, jer ako utvrđujete dnevnice zasebno prema broju provedenih u tuzemstvu i inozemstvu može se vrlo lako doći do pogrešnog broja inozemnih i tuzemnih dnevnica.

Pri tome se, prema odredbi članka 7. stavak 7. Pravilnika o PDOH, dnevnica može isplaćivati za službena putovanja ili za rad na terenu, u tuzemstvu ili inozemstvu.

Za neoporezivu isplatu dnevnica propisani su, odredbama članka 7. stavak 8., 11., 14., 15., 18., 19., 20., 28., 29., 30., razni kriteriji kao što su:

Kriterij vremenskog trajanja putovanja- Službenim putovanjem u tuzemstvu smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.

Kriterij vremenskog trajanja službenog puta u inozemstvo – Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, te putovanje iz jedne u drugu državu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Kriterij udaljenosti mjesta u koja se putuje Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu su naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara. Ukoliko je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.

Kriterij za isplatu dnevnice i osiguranje smještaja – Izdatak za smještaj na službenom putovanju obračunava se u visini primljenog računa za noćenje.

NAČIN UTVRĐIVANJA INOZEMNE DNEVNICE

Inozemna dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Republike Hrvatske.

Ukoliko se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni prijevoz, inozemna dnevnica se obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko se za službeno putovanje u inozemstvo koristi brod, dnevnica se obračunava od sata polaska broda iz posljednjeg pristaništa u Republici Hrvatskoj do sata povratka broda u prvo pristanište u Republici Hrvatskoj.

PUTOVANJE KROZ VIŠE DRŽAVA

Ukoliko se službeno putuje u više država, u odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj se počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnica utvrđena za stranu državu u kojoj je službeno putovanje završeno.

Za svako zadržavanje, odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.

Odluku o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, za pojedine države možete saznati OVDJE.

Kako bi sve bilo uredno i pravovaljano, nužno je voditi računa i o urednom i vjerodostojnom putnom nalogu kao i priloženim ispravama kojima se dokazuju izdaci (i ostali podaci navedeni na putnom nalogu).

PUTNI NALOG

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu.

Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke:

 • Nadnevak izdavanja,
 • Ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • Mjesto u koje osoba putuje,
 • Svrha putovanja,
 • Vrijeme trajanja putovanja,
 • Vrijeme kretanja na put,
 • Podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat),
 • Vrijeme povratka s puta,
 • Potpis ovlaštene osobe,
 • Obračun troškova,
 • Likvidaciju obračuna i
 • Izvješće s puta.

Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito:

 • Računi za cestarine,
 • Preslike ili potvrde putnih karata,
 • Računi za smještaj i drugo, bez obzira na način podmirenja izdataka

(čl. 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

Troškovi službenog putovanja, obračun dnevnica, putni nalozi, sve to može biti veoma konfuzno, a ovim člankom, nadamo se, postati će jednostavnije. Ipak, u slučaju nedoumica, obratite se Confidinom timu stručnjaka s povjerenjem i prepustite nam sve nedoumice.

Članak je pisan prema aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, stoga Vas molimo da prilikom čitanja vodite računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon što je članak objavljen.

Pročitajte više: