Izmjene Zakona o Računovodstvu

Donosimo najavljene izmjene Zakona o računovodstvu zbog dolaska eura

Confida Croatia vas je kroz nekoliko prošlih članaka upoznala s dolaskom eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku. Promjene su brojne, a potrebna je i prilagodba zakonodavnog okvira. Danas vas upoznajemo s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Donošenje ovog Zakona predloženo je po hitnom postupku. Izmjene i dopune najviše se tiču zamjene svota iskazanih u kunama koje će se morati iskazati u eurima. U nastavku donosimo pregled najvažnijih izmjena.

Promjena vezana uz podjelu poduzetnika

U članku 5. Zakona o računovodstvu mijenjaju se stavci od 2. do 4. koji se tiču podjele poduzetnika. Poduzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji. U spomenutim stavcima iznosi u kunama se preračunavaju u eure i glase ovako:

 • Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
 • ukupna aktivna 350.000,00 eura
 • prihod 700.000,00 eura
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 10 radnika
 • Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
 • ukupna aktiva 4.000.000,00 eura
 • prihod 8.000.000,00 eura
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika
 • Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro ni mali poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:
 • ukupna aktiva 20.000.000,00 eura
 • prihod 40.000.000,00 eura
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika

Promjena u dijelu obveznika revizije i vezanih iznosa

Obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaju i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa.

U Zakonu o računovodstvu u dijelu vezanom uz reviziju iznosi u kunama se preračunavaju u eura te članak 20. stavak 4. stoga glasi:

 • Ako nisu obveznici revizije sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, obvezi revizije podliježu i godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji dioničkih društva, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
 • iznos ukupne aktive 990.842,13 eura
 • iznos prihoda 981.684,25 eura
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25

Ostale promjene

Većina promjena u Zakonu o računovodstvu tiče se iznosa u kunama koji su preračunati u eure te se riječ „kuna“ mijenja u riječ „euro“. Donosimo nekoliko primjera:

 • U članku 26. stavku 2. riječ „kunama“ zamjenjuje se riječju: „eurima“
 • U članku 27. stavku 3., na dva mjesta, riječi „750.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima: „100.000,00 eura“
 • U članku 42. stavku 1. riječi: „10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna“ zamjenjuje se riječima: „1.320,00 eura do 13.270,00 eura“
 • U stavku 2. riječi: „5.000,00 kuna do 20.000 kuna“ zamjenjuje se riječima: 660,00 eura do 2.650,00 eura“

Novi Zakon o računovodstvu bit će objavljen u Narodnim novinama, a na snagu stupa na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Pročitajte više: