Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu

Upute za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija detaljno su iskazane u Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Tim Zakonom propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja neprofitnih organizacija čiji je cilj pružiti objektivnu financijsku sliku poslovanja. Zato je prije same izrade potrebno napraviti nekoliko koraka vezanih uz kontrolu i analizu podataka kako bi se potvrdila njihova istinitost i vjerodostojnost.

Ovaj Zakon odnosi se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti. Sve neprofitne organizacije obvezne su sastavljati i predavati godišnje financijske izvještaje, no obrasci financijskih izvještaja razlikuju se ovisno o načinu vođenja knjigovodstva. U nastavku donosimo najvažnije upute o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija.

Računovodstvo neprofitnih organizacija

Jedno od važnijih pravila za neprofitne organizacije je to da knjigovodstvo moraju voditi po načelu dvojnog knjigovodstva. Postoje i iznimke u kojima zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:

  • vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri uzastopne godine manja od 30.526,25 eura i
  • godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri uzastopne godine manji od 30.526,25 eura.

Važno je napomenuti kako prve tri godine od osnivanja neprofitne organizacije postoji obveza vođenja dvojnog knjigovodstva.

U neprofitnim organizacijama koje vode dvojno knjigovodstvo financijski izvještaji se razlikuju prema strukturi i opsegu od izvještaja u jednostavnim knjigovodstvima. Zato je Ministarstvo financija izdalo Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u kojoj su detaljno opisane razlike.

Izvještaji u dvojnom knjigovodstvu

One neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo moraju sastaviti financijske izvještaje o stanju i strukturi, ali i o promjenama u vrijednosti imovine, obvezama, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Stoga je važno nabrojati od čega se sastoje godišnji financijski izvještaji vođeni načelom dvojnog knjigovodstva:

  1. Bilanca na Obrascu BIL-NPF,
  2. Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF i
  3. Bilješke. 

Izvještaji u jednostavnom knjigovodstvu

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo, godišnje financijske izvještaje sastavljaju temeljem knjiga primitaka i izdataka. Stoga, takve neprofitne organizacije trebaju sastaviti:

  1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu G_PR-IZ-NPF i
  2. Bilješke.

Godišnji popis imovine i obveza

Sve neprofitne organizacije bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo moraju godišnje provoditi popis imovine i obveza. Taj popis se provodi sa stanjem na datum bilance zbog usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim. Provodi ga povjerenstvo za popis, a datum i rokove obavljanja popisa određuje zakonski zastupnik. Nakon popisa povjerenstvo sastavlja izvještaj iz kojeg zakonski zastupnik odlučuje o postupcima za utvrđene viškove i/ili manjkove.

Predaja godišnjih financijskih izvještaja i rokovi

Neprofitne organizacije sastavljaju polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima, dok financijske izvještaje sastavljaju za cijelu poslovnu godinu. Financijski izvještaji za 2022. godinu predaju se u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Konkretnije, rok za predaju izvještaja za 2022. godinu je 1. ožujka 2023. godine. Izvještaji se predaju FINA-i u elektroničkom obliku ili putem papirnatog obrasca.

Pročitajte više: