INO-DOH obrazac

Godišnju poreznu obvezu poreznog obveznika, rezidenta Republike Hrvatske, utvrđuje nadležna Porezna uprava u tzv. posebnom postupku, a na temelju podataka koji su podneseni istoj na obrascu JOPPD za isplaćene primitke i plaćeni porez na dohodak u tuzemstvu.

Kako Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom inozemnom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu za hrvatske rezidente, potrebno je predati obrazac INO-DOH kojeg propisuje Pravilnik o porezu na dohodak. Time se kompletiraju ostvareni primici iz tuzemstva i inozemstva poreznih obveznika te Porezna uprava može utvrditi godišnju poreznu obvezu.

Obrazac INO-DOH je Izvješće o inozemnim primicima rezidenta i tuzemnim neoporezivim primicima nerezidenta te inozemnom porezu.

Navedenom obrascu potrebno je priložiti i službenu potvrdu o porezu plaćenom u inozemstvu. Ukoliko  porezni obveznik ili tuzemni poslodavac ne posjeduju potvrdu do roka za predaju, obvezni su o tome obavijestiti Poreznu upravu u roku za podnošenje, te istu dostaviti najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac INO-DOH predaje se u sljedećim slučajima:

  1. U slučaju obustave plaćanja predujmova, odnosno konačnog poreza na dohodak na način propisan čl. 81 st. 3 Zakona. Navedeni članak navodi da porezni obveznik rezident koji po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam, odnosno konačni porez na dohodak, plaća u inozemstvu, nije obvezan isti plaćati u tuzemstvu. O toj je informaciji obvezan izvijestiti Poreznu upravu u roku od 8 dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini. Isto se primjenjuje i za primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca.
  2. U slučaju ostvarivanja primitaka rezidenata iz ili u inozemstvu koji ne podliježu oporezivanju.
  3. U slučaju isplata u tuzemstvu nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drukčije.

Ako prema odredbama međunarodnih ugovora, druga država ugovornica ima pravo oporezivati navedeni dohodak, isplatitelj je obvezan dostaviti Poreznoj upravi INO-DOH, koji će Porezna uprava dostavljati drugoj državi, u kojoj je taj dohodak oporeziv. Navedeno ima za cilj razmjenu podataka između država.

Obveznici predaje ovog obrasca su tuzemni poslodavci i/ili isplatitelj i/ili porezni obveznici sami za sebe. Obrazac INO-DOH dostavlja se nadležnoj Poreznoj prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu tuzemnog poslodavca  i/ili poslodavca izaslanog radnika i/ili isplatitelja i/ili prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika u slučaju ostvarivanja primitka izravno iz ili u inozemstvo bez posredstva tuzemnog isplatitelja.

Obrazac se predaje Poreznoj upravi najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko obrazac sadrži 3 ili više primatelja, isti je potrebno predati elektroničkim putem.

 

Pročitajte više: