Sustav PDV-a

Izlazak iz sustava PDV-a

Propisani uvjeti za izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) od siječnja 2022., u odnosu na prošlu godinu, nisu se promijenili. To znači da vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, i dalje moraju biti ispod propisanog praga od 300.000,00 kuna. Isto tako, poduzetnik može izaći iz sustava PDV-a isključivo krajem godine, a tijekom godine isključivo prestankom obavljanja djelatnosti. U nastavku donosimo podsjetnik na osnovna pravila i rokove izlaska iz sustava PDV-a.

Izlazak iz sustava PDV-a smanjenjem vrijednosti isporuka ispod propisanog praga

Izlazak iz sustava PDV-a smanjenjem vrijednosti isporuka ispod propisanog praga od 300.000,00 kuna može se obaviti isključivo krajem svake kalendarske godine. Primjerice, ukoliko porezni obveznik tijekom tekuće godine ostvari vrijednost isporuka robe/usluga do 300.000,00 kuna (bez PDV-a), a želi izaći iz sustava PDV-a, to može obaviti tek na kraju tekuće godine.

Valja napomenuti kako se za izračun propisanog iznosa u obzir uzima isključivo vrijednost obavljenih redovitih isporuka:

 • vrijednost isporuka dobara i usluga koje su oporezive po stopi PDV-a od 5 %, 13 % i 25 %,
 • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u,
 • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija oslobođenih PDV-a iz čl. 40. st. 1. t. a) – g) Zakona o PDV-u.

Vrijednosti koje ne ulaze u izračun propisanog praga jesu:

 • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 39. i 40. Zakona o PDV-u,
 • isporuke dugotrajnih materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika.

Prije nego donesu odluku, porezni obveznici trebaju biti sigurni mogu li izaći iz sustava PDV-a. Ukoliko su ostvarili isporuke dobara i usluga u svoti manjoj od 300.000,00 kuna, a u sustav se nisu upisali dobrovoljno, već ušli po sili zakona, dužni su predati pisani zahtjev Poreznoj Upravi da 1. siječnja iduće godine žele izaći iz sustava PDV-a. Prema tome, rok za predaju pisanog zahtjeva nadležnoj ispostavi Porezne uprave je 15. siječanj iduće godine.

Kako obrazac pisanog zahtjeva za izlazak iz sustava PDV-a nije propisan, porezni obveznik dužan ga je sastaviti samostalno. Obrazac može biti izjava u kojoj se navodi činjenica da u prethodnoj godini ostvarena vrijednost isporuka dobara i usluga je bila manja od propisanog praga, odnosno 300.000,00 kuna, te da porezni obveznik s 1. siječnja iduće godine želi izaći iz sustava PDV-a, a sukladno čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u.

Izlazak iz sustava PDV-a za porezne obveznike koji su se dobrovoljno upisali u sustav PDV-a

Proces izlaska iz sustava PDV-a razlikuje se za one porezne obveznike koji su se dobrovoljno upisali u sustav PDV-a i za to dobili rješenje Porezne uprave o obveznom boravku u sustavu PDV-a slijedeće tri kalendarske godine. Naime, tek nakon isteka navedenog roka nisu više obvezni biti u sustavu PDV-a te iz njega mogu izaći podnošenjem istog zahtjeva, pod uvjetom da je vrijednost njihovih isporuka obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 300.000,00 kn. Ukoliko je navedenim poreznim obveznicima vrijednost isporuka obavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini veća od propisanog praga, izlazak iz sustava PDV-a nije moguć.

Izlazak iz sustava PDV-a prestankom obavljanja djelatnosti

Postupak kojim porezni obveznik koji iz sustava PDV-a izlazi prestankom obavljanja gospodarske djelatnosti zove se likvidacija. Pod obustavom djelatnosti ne smatra se ako ju poduzetnik ima namjeru u nekom periodu ponovno pokrenuti. Izaći iz sustava PDV-a prestankom obavljanja djelatnosti poduzetnik može isključivo trajnim prestankom obavljanja djelatnosti, odnosno brisanjem iz registra kod nadležnog tijela. Dakle, privremena obustava gospodarske djelatnosti nije relevantna za izlazak iz sustava PDV-a.

Prije likvidacije, porezni obveznik je dužan obračunati PDV na sve isporuke zaključno s danom odjave. To uključuje i sva dobra koja mu preostanu i koja se smatraju izuzimanjem u neposlovne svrhe, odnosno za koja je mogao koristiti odbitak pretporeza.

Pri likvidaciji, porezni obveznici trebaju izraditi usklađenja i ispravke PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja u kojemu su poslovali, a ako je likvidacija provedena 31. prosinca tekuće godine, tada se treba provesti u Obrascu PDV za prosinac tekuće godine, a u skladu s čl. 85. st. 7. Zakona o PDV-u i čl. 173. st. 7. Pravilnika o PDV-u.

Međutim, ako je društvo likvidirano tijekom godine, posljednje razdoblje oporezivanja za koje treba predati Obrazac PDV je za mjesec u kojemu je društvo likvidirano.

Posebno valja napomenuti da se pri trajnoj likvidaciji ne provodi ispravak pretporeza za nabavljenu dugotrajnu imovinu jer bi taj postupak rezultirao dvostrukim oporezivanjem. Također, ispravak pretporeza provodi se kad se promijene uvjeti mjerodavni za obavljanje djelatnosti. S obzirom da se djelatnost više ne obavlja, na preostalu kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu valja obračunati PDV. Sukladno čl. 7. st. 8. Zakona o PDV-u, riječ je o isporuci dobara uz naknadu koja je predmet oporezivanja PDV-om.

Isporukom dobara uz naknadu smatra se ako porezni obveznik ili njegov slijednik zadrži dobra nakon likvidacije, a pri nabavi tih dobara PDV je u cijelosti ili djelomično bio odbijen. Oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaje kad porezni obveznik prestaje obavljati gospodarsku djelatnost. Porezna je osnovica, u skladu s člankom 33. st. 4. Zakona o PDV-u, nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ukoliko je ta cijena nepoznata, visina svih troškova dobara biti će izuzeta. Sve druge isporuke koje se obavljaju u postupku likvidacije također su oporezive.

Obveze obveznika poreza na dohodak i poreza na dobit pri izlasku iz sustava PDV-a

Kod izlaska iz sustava PDV-a, pri ispunjenju svih uvjeta, poduzetnici porezni obveznici dužni su:

 • iskazati obvezu po svim izlaznim računima neovisno o tome jesu li ili nisu naplaćeni,
 • iskazati pretporez po svim ulaznim računima neovisno o tome jesu li ili nisu plaćeni,
 • provesti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu za koju je korišten pretporez,
 • provesti ispravak pretporeza za zalihe za koje je korišten pretporez,
 • provesti usklađenja i ispravke u prijavi PDV-a koja se podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine.

Kod izlaska iz sustava PDV-a, pri ispunjenju svih uvjeta, obveznici poreza na dohodak dužni su zadovoljiti uvjete iz Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti:

 • provesti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe za koje je korišten pretporez,
 • izraditi usklađenja i ispravke PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja.

Također, valja napomenuti kako dohodaš koji prilikom izlaska iz sustava PDV-a prelazi na paušalno oporezivanje dohotka treba provesti ispravak PDV-a za gospodarska dobra. To se odnosi na opremu nabavljenu uz odbitak pretporeza u razdoblju od pet godina, za nekretninu deset godina, te na zalihe sirovina i materijala, trgovačke robe i gotovih proizvoda.

Dakle, na preostalu kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu porezni obveznik nije dužan obračunati PDV na tržišnu vrijednost budući da i dalje obavlja samostalnu djelatnost.

Trebate li pomoć oko izlaska ili ulaska u sustav PDV-a, naši stručnjaci stoje Vam na raspolaganju. Možete ih kontaktirati putem kontaktnog obrasca, ili broja telefona +385 1 4606 900.

Pročitajte više: