Izmjene i dopune Zakona o radu – rad od kuće

Uslijed razvoja modernog tržišta rada donesene su izmjene i dopune Zakona o radu o kojima smo pisali ranije u našim člancima. Izmjenama i dopunama Zakona osigurava se kvalitetniji i suvremeniji pravni okvir koji jamči bolje uvjete radnika. Stupanje na snagu Zakona predviđeno je 1. siječnja 2023. godine.

CONFIDA Croatia donosi pregled jedne od najznačajnijih promjena – mogućnost rada na izdvojenom mjestu (home office).

Rad od kuće (na izdvojenom mjestu rada)

Usvojenim izmjenama i dopunama Zakona, rad od kuće moći će se obavljati kao stalan, privremen ili povremen ako na prijedlog radnika ili poslodavca, radnik i poslodavac ugovore takvu vrstu rada, pod uvjetom da narav posla i mali rizik utvrđen sukladno propisima o zaštiti na radu to omogućava. Radnik koji radi u prostoru poslodavca, može radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, predložiti poslodavcu izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad od kuće a osobito radi:

  1. zaštite zdravlja uslijed dijagnosticirane bolesti ili utvrđenog invaliditeta;
  2. trudnoće ili roditeljskih obveza prema djeci do navršene osme godine djetetova života; i
  3. pružanja osobne skrbi članu uže obitelji ili članu kućanstva.

U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave i sličnih pojava, poslodavac može, radi nastavka poslovanja te zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i drugih osoba, bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad od kuće. U slučaju da takav rad od početka dana nastanka izvanredne okolnosti traje duže od 30 dana, poslodavac je radniku dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.

Obveze i prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada

U slučaju prijedloga radnika poslodavcu za izmjenom ugovora o radu kojim bi se ugovorio rad od kuće, poslodavac je dužan odgovoriti radniku, a može ga odbiti samo iz opravdanog razloga koji mora pismeno obrazložiti radniku, najkasnije 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Radnik koji je s poslodavcem ugovorio izmjenu ugovora o radu privremenog trajanja, može poslodavcu predložiti da prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu, poslove ponovno obavlja u prostoru poslodavca.

Obveze i prava poslodavaca prema radnicima koji radi na izdvojenom mjestu rada

Plaća i druga materijalna prava radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada, ne smije biti utvrđena  u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostoru poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Poslodavac je dužan prilagoditi količinu i rokove izvršenja poslova na način koji radniku ne uskraćuje korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor u utvrđenom opsegu. Poslodavac ima pravo ući u prostor doma radnika ili neki drugi prostor o kojem je radnik obavijestio poslodavca, radi održavanja opreme ili provođenja unaprijed utvrđenog nadzora vezanog uz uvjete rada radnika, ako je to ugovoreno između radnika i poslodavca i samo u vrijeme koje je dogovorio s radnikom.

Obvezni sadržaj ugovora o radu u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada

Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, kojim se između poslodavca i radnika ugovara rad na izdvojenom mjestu rada, osim podatka iz članka 15. Zakona o radu mora sadržavati i dodatne podatke o:

  1. organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru, informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu;
  2. načinu evidentiranja radnog vremena;
  3. sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati;
  4. naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku, ako je rad na izdvojenom mjestu ugovoren kao stalan ili u slučaju kada razdoblje rada na izdvojenom mjestu rada traje duže od 15 radnih dana neprekidno;
  5. načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika;
  6. načinu ostvarivanja prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju; i
  7. trajanju rada na izdvojenom mjestu rada.

Pročitajte više: