Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljen je 24. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama br. 33, a stupio je na snagu 1. travnja 2023. godine. Njime je primjena niže stope PDV-a od 5% na isporuku prirodnog plina, isporuku grijanja iz toplinskih stanica te na isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke produžena do 31. ožujka 2024. godine.

Produžetak niže stope PDV-a

Tijekom 2022. godine prema izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar.nov.br. 39/22) propisano je da se na isporuke prirodnog plina obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%. Nakon toga došlo je do novih izmjena te se propisana stopa primjenjuje i na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku, isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Posljednjom izmjenom Zakona o PDV-u propisana stopa PDV-a od 5% produžuje se i primjenjuje na navedene isporuke u razdoblju do 31. ožujka 2024. godine.

Pročitajte više: