Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru „Vaučera za digitalizaciju“

U okviru „Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.

Poticanje provedbe digitalizacije i digitalne transformacije 

Javnim pozivom ističe se poticanje ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodba poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjena složenih digitalnih rješenja.

Poduzeća koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će pružatelja usluga iz Kataloga pružatelja usluga. Katalog će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj prikladnoj platformi. Cilj kataloga je poduzetnicima koji će se prijaviti na poziv za digitalne vaučere olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te olakšati i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Prijave pružatelja usluga

Prijave za upis u katalog pružatelji usluga dostavljaju putem elektroničke pošte: katalog@mingor.hr, a trebaju dostaviti:

 1. prijavni obrazac
 2. izjavu pružatelja usluga
 3. reference
 4. životopis stručnjaka
 5. izvod iz odgovarajućeg registra sjedišta prijavitelja ili važeći dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
 6. obrazac GFI-POD, REGOS ili važeći dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta upravitelja
 7. potvrdu Porezne uprave da je pružatelj usluga ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne stariju od 30 dana prije predaje prijave).

Kriteriji za upis u katalog

Postoje i kriteriji koje prihvatljivi pružatelji usluga moraju ispunjavati kako bi se upisali u katalog:

 1. pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja prijave
 2. pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluga koja je predmet vaučera u području: računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima; obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnost povezane s njima te internetski portali; savjetovanje u vezi s upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja; obrazovanje
 3. pružatelj usluga ima najmanje tri reference za usporedivu izvršenu uslugu pruženu različitim klijentima tijekom najviše dvanaest mjeseci prije podnošenja prijave
 4. pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera
 5. pružatelj usluge ima najmanje jednog zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme na dan podnošenja zahtjeva s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
 6. pružatelj usluga obvezuje se da će u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana i o tome obavijestiti MINGOR
 7. pružatelj usluga je izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske
 8. pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje nije pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj Terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru
 9. nad pružateljem usluga nije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje, prezadužen ili u postupku likvidacije

Pročitajte više: