Najava petog kruga porezne reforme za 2021. godinu

Najava petog kruga porezne reforme za 2021. godinu

Ministarstvo Financija – Porezna uprava, objavila je zakonske izmjene u području poreza za 2021. godinu. U nastavku Vam donosimo pregled najvažnijih zakonskih izmjena.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

 • smanjenje poreznih stopa poreza na dohodak koje se primjenjuju na godišnji i konačni dohodak s 24% na 20% te s 36% na 30%;
 • uvođenje nacionalne naknade za starije osobe (neoporeziva naknada koja se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak za uzdržavane članove);
 • ukidanje oporezivanja od 24% drugog dohotka do 12.500 HRK;
 • dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava po kojima je stečena – promjena stope s 36% na 30%, ali se tako obračunati porez umjesto za 50% uvećava za 100%.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

 • smanjenje porezne stope s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do HRK 7.500.000,00
 • smanjenje stope poreza po odbitku s 12% na 10% za dividende i udjele u dobiti;
 • smanjenje stope poreza po odbitku s 15% na 10% za naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i sportaša);
 • izmjene Zakona naglašavaju potrebu za izvršavanjem provjere i usklađivanja primjenjivanih transfernih cijena za svako porezno razdoblje.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 • proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu. Kriterij: porezni obveznik, kojem je prethodno na temelju podnesenog zahtjeva Carinska uprava izdala odobrenje o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a, ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
 • povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa HRK 7.500.000,00 na HRK 15.000.000,00.
 • ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene iz trećih zemalja u EU čija je vrijednost manja od EUR 22.00.

Usklađivanje s Direktivom oko novih PDV pravila kod e-trgovine kada kupci nisu porezni obveznici:

 • Moguća primjena MOSS sustava za isporuku usluga i prodaju dobara na daljinu;
 • Predložen prag od 77.000 HRK (10.000 EUR) – do praga se obračunava PDV zemlje članice isporučitelja.

Ostale zakonske promjene

 • Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine utvrđena je nova minimalna bruto plaća u svoti od 4.250,00 kn. Navedena svota minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
 • Od 1. siječnja 2021. godine započinje obveza provođenja postupka fiskalizacije prodaje putem samposlužnih uređaja i obveza iskazivanja QR koda na svakom izdanom i fiskaliziranom računu.

Pročitajte više: