Naknade za vrijeme bolovanja

Rad i svakodnevno poslovanje nosi i negativne situacije poput privremene nesposobnosti za rad. Različiti faktori mogu na to utjecati no najčešći je svakako bolest. Kada nastupi bolest radnici ne mogu obavljati svakodnevne radne zadatke i tada otvaraju bolovanja.

U vrijeme bolovanja radnici ostvaraju pravo na naknadu plaće no uz ispunjavanje određenih uvjeta koji su zakonski propisani. Članak donosi pregled zakonskog okvira i pravila vezanih uz privremenu nesposobnost za rad.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakonska osnova vezana uz naknade za vrijeme bolovanja radnika propisana je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Privremenom nesposobnošću za rad smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. spomenutog Zakona zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoje obveze rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Pod tim okolnostima osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti za rad koju izdaje izabrani doktor medicine primane zaštite.

Kome pripada pravo na naknadu plaće?

Pravo na naknadu plaće povezane s privremenom nesposobnosti za rad ima osiguranik koji je:

  • privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu,
  • privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
  • izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe HZZO-a,
  • određen za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje,
  • određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete propisane Zakonom,
  • privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom,
  • privremeno spriječen za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama,
  • privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta,
  • privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu,
  • privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Preduvjet – prethodno osiguranje

Jedan od preduvjeta za isplatu naknade plaće je prethodno osiguranje i to kada se naknada isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naknada plaće tako pripada osiguraniku u visini propisanoj Zakonom. Važno je da dan prije početka nesposobnosti za rad osiguranik ima ostvareno osiguranje u HZZO-u od najmanje devet mjeseci neprekidno ili dvanaest mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Osiguranik koji ne ispunjava uvjet ima pravo na iznos od 25% proračunske osnovice za cijeli mjesec i puno radno vrijeme.

Pročitajte više: