Neoporezive isplate radnicima

Uz isplatu redovne ugovorene plaće, poslodavci imaju mogućnost dodatno nagraditi zaposlenike kroz isplatu neoporezivih isplata – naknada, nagrada, potpora i primitaka, do iznosa propisanih čl. 7 st. 2 Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17 – 1/21). Propisima o porezu na dohodak nije propisana obveza isplate neoporezivih primitaka, stoga poslodavac ima pravo odlučiti hoće li nagraditi svoje radnike za ostvarene rezultate. Isto tako, za iste nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu neoporezivih primitaka svim radnicima i da moraju biti isplaćeni u jednakim iznosima. Koliko iznose novčani iznosi koji se mogu isplatiti kroz neoporezive isplate radnicima, koje se sve neoporezive isplate radnicima mogu koristiti u poslovanju i kako ih pravilno koristiti saznajte u detaljnom pregledu niže.

NAGRADE IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. do 3.000,00 kuna godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do 5.000,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna godišnje
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža do 5.000,00 kuna godišnje
OTPREMNINE IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
DAROVI IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
Darovi u naravi do 600,00 kuna godišnje
NAKNADE ZA ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE I OSTALO IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka
Potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 500,00 kuna mjesečno
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 2.500,00 kuna godišnje bezgotovinskim putem
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima do visine stvarnih izdataka
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca do visine stvarnih izdataka
Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna
STIPENDIJE, NAGRADE I OSTALE NAKNADE ZA UČENIKE, STUDENTE I SPORTAŠE IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja 1.750,00 kuna
Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga 15.000,00 kuna godišnje
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja 1.750,00 kuna
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima 1.750,00 kuna
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima 4.000,00 kuna mjesečno
Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje 1.750,00 kuna mjesečno
Nagrade za športska ostvarenja 20.000,00 kuna godišnje
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima 1.750,00 kuna mjesečno

Troškovi službenog puta i prava na dnevnicu u zemlji i inozemstvu, u poreznom smislu, uređeni su odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Iako su odredbe jasno propisane, pravo na dnevnicu za službeni put nije izvorno prava radnika, već samo propisuje što se može neoporezivo isplatiti i u kojoj visini. O dnevnicama i troškovima službenog puta pisali smo već ranije OVDJE, a niže donosimo detaljan pregled neoporezivih isplata radnicima svezi dnevnica, putnih troškova, prijevoza, smještaja i prehrane.

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I PRIJEVOZ IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu do 200,00 kuna dnevno
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kuna dnevno
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno
Dnevnice za službena putovanja koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika do 2,500 kuna godišnje

Poduzetnik može donijeti odluku o isplati naknade za prijevoz zaposlenicima, ali u tom slučaju ima obvezu isplatiti ju svim zaposlenicima koji na nju ostvaruju pravo. Pravo na naknadu tako imaju svi zaposlenici čija adresa boravišta je odaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza.

TROŠKOVI PREHRANE I SMJEŠTAJA IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kuna godišnje (uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem u mjesecu u kojem je usluga prehrane obavljena
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca
Voda, topli i hladni bezalkoholni napitci koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a)
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem, u mjesecu u kojem je usluga obavljena
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika do visine stvarnih izdataka

Poduzetnik može donijeti odluku o tome u kojim će intervalima i iznosima zaposlenicima isplaćivati naknade za troškove prehrane. Jedina obvezna je da isplaćeni iznos ne prelazi ukupno 5.000,00 kuna godišnje. Isto tako, troškovi prehrane isplaćuju se isključivo na tekući ili zaštićeni račun radnika.

POTPORE U SLUČAJU SMRTI ILI BOLOVANJA IZNOS NEOPOREZIVE NAKNADE
Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 1.750,00 kuna mjesečno
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje

Vrijeme je darivanja, stoga nemojte zaboraviti nagraditi zaposlenike prigodnim nagradama. Osim što su neoporezive, odličan su način za motivaciju uz minimalan trošak za poslovanje poduzetnika. Imate li dodatna pitanja ili pak tražite savjet na koji način najbolje iskoristiti neoporezive isplate, kontaktirajte naš tim stručnjaka već danas i iznenadite svoje zaposlenike.

Članak je pisan prema aktualnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, stoga Vas molimo da prilikom čitanja vodite računa o potencijalnim naknadnim promjenama zakonske regulative nakon što je članak objavljen.

Pročitajte više: