Nova kamatna stopa između povezanih osoba

Odredbama čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da kod utvrđivanja kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za polaznu osnovicu uzima se prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Visinu kamatne stope HNB objavljuje u tekućoj kalendarskoj godini, a Odlukom ju donosi ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu tako iznosi 2,68%.

Zakon o porezu na dobit propisuje da se porezna osnovica povećava za iznos kamata koje nisu porezno dozvoljen rashod, u što su uključene kamate na primljene zajmove povezanih osoba obračunate po stopi koja je viša od visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Isto tako, Zakon o porezu na dobit propisuje da se pri  utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove između povezanih osoba kamata obračunava najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma.

To znači da je kamata obračunata po stopi od 2,68% minimalno zahtijevani porezni prihod za 2022. godinu, kada tuzemno društvo daje zajam inozemnom povezanom društvu.

Uzimajući u obzir kako se pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove od povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma, kao rashod tuzemnog obveznika poreza na dobit za 2022. godinu porezno se priznaju kamate najviše do 2,68%.

Pročitajte više: