Tko su obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu?

Sukladno članku 41. Zakona o reviziji, obveznici revizije dužni su odabrati i imenovati revizorsko društvo najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi – dakle do 30. rujna 2021. godine za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Poduzetnici koji su obveznici revizije samostalno oblikuju kriterije za odabir revizorskog društva, a obično su to cijena, kvaliteta revizije, ugled revizorskog društva i slično.

Poduzetnicima koji nisu obveznici revizije savjetujemo da bez obzira na odsustvo zakonske obveze svoje financijske izvještaje ipak podvrgnu reviziji te iskoriste znanje revizora kako bi proveli sve korekcije te uskladili svoje poslovanje sa zakonskom regulativom, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i standardima financijskog izvještavanja.

TKO SU OBVEZNICI REVIZIJE?

Članak. 20. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu revizije financijskih izvješća trgovačkih društava, pa istom podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa, te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti javnog interesa, dok Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu revizije neprofitnih organizacija.

Jednostavnije rečeno, obveznici revizije su:

 1. Subjekti javnog interesa – Osiguravajuća društva, kreditne institucije, leasing društva, mirovinska društva, investicijska društva (i ostali operateri na tržištu kapitala), društva strateškog interesa za RH i društva za upravljanje investicijskim fondovima
 2. Srednji poduzetnici – ukoliko zadovoljavaju najmanje dva kriterija:
 • Ako imaju između 50 i 250 zaposlenih
 • Ako im ukupni prihodi iznose od 60 do 300 milijuna kuna
 • Ako im aktiva iznosi od 30 do 150 milijuna kuna
 1. Veliki poduzetnici- ukoliko zadovoljavaju najmanje dva kriterija:
 • Ako imaju više od 250 zaposlenih
 • Ako su im ukupni prihodi iznad 300 milijuna kuna
 • Ako im se iznos aktive penje iznad 150 milijuna kuna
 1. Društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva* (*trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor)) – ukoliko zadovoljavaju najmanje dva kriterija:
 • Ako imaju više od 25 zaposlenika
 • Ako im ukupni poslovni prihodi premašuju 30 milijuna kuna
 • Ako im aktiva iznosi više od 15 milijuna kuna
 1. Matična društva velikih i srednjih grupa poduzetnika
 1. Društva koja su sudjelovala u poslovnim pripajanjima, spajanjima i novoosnovana
 1. Poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređeno tržište (a ne spadaju pod obveznike revizije po ranije utvrđenim kriterijima)
 1. Neprofitne organizacije – ukoliko zadovoljavaju jedan od navedenih kriterija:
 • Ako su u prethodnoj godini imale ukupan prihod veći od 10 milijuna kuna
 • Ako su u prethodnoj godini imale prihod od najmanje 3 do najviše 10 milijuna kuna

Obvezi revizije podliježu sljedeći izvještaji:

 • Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji,
 • Izvještaji o stanju, strukturi,
 • Izvještaji o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, prihoda, rashoda, vlastitih izvora,
 • Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima neprofitnih organizacija.

ROK ZA OBJAVU REVIZORSKIH IZVJEŠĆA

Rok za objavu revidiranih izvještaja, odnosno revizorskih izvješća iznosi šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Poduzetnici obveznici javne objave koji sastavljaju godišnje konsolidirane izvještaje, dužni su ih, zajedno s revizorskim izvješćem objaviti najkasnije devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Sindikati i udruge poslodavaca dužni su dostaviti Ministarstvu financijska revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu godinu najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Neprofitne organizacije dužne su na svojim web stranicama objaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za prethodnu godinu i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Gore navedeni rokovi jasno su definirani Zakonom o računovodstvu, ukoliko ministarstvo financija ne produži rokove zbog izvanrednih okolnosti, kao što je pojava epidemije bolesti COVID-19. Tako je ministarstvo donijelo Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima u kojem je jasno naznačen rok za predaju računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu.

Također pripazite na sljedeće rokove:

 • Imenovanje revizora – Rok za imenovanje revizorskog društva je zakonski određeno, a Uprava društva treba najkasnije do 30. rujna tekuće godine odabrati i imenovati revizora. Ukoliko Uprava društva ne odabere i ne imenujete revizora, sukladno članku 68. Zakona o reviziji postoji rizik od plaćanje novčane kazne od 20.000 do 100.000 kuna.
 • Predaja financijskih izvještaja (statistika) i prijava poreza na dobit – Uprava društva dužna je do najkasnije 30. travnja naredne godine predati Financijske izvještaje za statističke potrebe te prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu. Obveznici revizije koji ne dostave Godišnji Financijski Izvještaj (GFI) i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe riskiraju novčanu kaznu od 10.000 do 100.000 kuna.
 • Javna objava financijskih izvještaja – Uprava društva odgovorna je za predaju financijskih izvještaja za potrebe javne objave za prethodnu godinu (ili šest mjeseci nakon što je završena poslovna godina), najkasnije do 30. lipnja naredne godine.
 • Javna objava konsolidiranih financijskih izvještaja – Uprava društva dužna je predati konsolidirane financijske izvještaje za potrebe javne objave za prethodnu godinu (ili devet mjeseci nakon što je završena poslovna godina), najkasnije do 30.9. naredne godine

BLIŽE SE ROKOVI – NEMOJTE ČEKATI!

Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji jasno su definirana pravila i rokovi, a na poduzetnicima je da ih poštuju ako žele izbjeći vrtoglave kazne. Stoga, pažljivo proučite rokove, ali isto tako pazite kojeg revizora odabirete.

Prilikom odabira revizorske kuće obavezno provjerite ima li revizorsko društvo valjano odobrenje za rad te ispunjava li sve potrebne uvjete za zakonsko obavljanje revizije. Nakon toga, odaberite revizorsko društvo uzimajući u obzir stručnost i nepristranost revizora kao i kvalitetu usluge.

Revizija nije samo zakonski nametnuti trošak, već prilika za usklađenje financijskih izvještaja sa zakonodavnim okvirom i stjecanje realne slike poslovanja, stoga pokušajte se ne rukovoditi isključivo načelom najniže ponude.

Revizija je složen proces koji ima vitalan značaj u lancu izvještavanja te je prilikom provedbe potrebno uzeti u obzir sve aspekte poslovanja, utvrditi prostor za poboljšanje i/ili ukazati na pogreške koje treba izbjeći u budućnosti.

Rokovi se bliže, stoga nemojte čekati. Kontaktirajte naš stručan tim već danas na office@confida.hr ili pozivom na broj +385 1 4606 900.

Pročitajte više: