Porezna oslobođenja propisana Zakonom o porezu na promet nekretnina

Sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (ZPPN), svako stjecanje nekretnina kupoprodajom, zamjenom, nasljeđivanjem, darovanjem unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostalim načinima stjecanja nekretnina od drugih osoba, smatra se prometom nekretnina koji podliježe obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina po stopi od 3%, osim onoga na koji se obračunava porez na dodanu vrijednost. Međutim, 4. poglavljem ZPPN-a su propisana i određena oslobođenja:

 • Opća oslobođenja;
 • Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo; i
 • Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
OPĆA OSLOBOĐENJA

Općim oslobođenjem obuhvaćene su one pravne i fizičke osobe koje su temeljem svog statusa oslobođene obveze plaćanja poreza na promet nekretnina:

 1. Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,
 2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina,
 3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,
 4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,
 5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,
 6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,
 7. osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednici prvoga nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine,
 8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
POREZNA OSLOBOĐENJA PRI UNOSU NEKRETNINA U TRGOVAČKO DRUŠTVO

Radi poticanja i razvoja poduzetništva, čl.12., st.1. ZPPN-a propisuje oslobođenje za stjecanje nekretnina kada ih trgovačko društvo unosi u kapital društva. Naime, od 1.1.2017. godine, oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina može se primijeniti kada se nekretnina unosi u trgovačko društvo na poziciju kapitalnih rezervi (pričuva). Ovaj postupak nije obvezan provoditi kroz sudski registar, ali se pravo na oslobođenje dokazuje odgovarajućom dokumentacijom pred nadležnim poreznim tijelom.

Porez na promet nekretnina ne plaća se ni kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava, kao niti u postupku podjele trgovačkog društva u više njih.

POREZNA OSLOBOĐENJA PRI NASLJEĐIVANJU, DAROVANJU I DRUGOM STJECANJU NEKRETNINA BEZ NAKNADE

Člankom 15. ZPPN-a, propisano je kako oslobođenje ostvaruju:

 1. Bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem;
 2. Pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom i
 3. Bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.

Pročitajte više: