Porezne promjene prema novoj poreznoj reformi

Vlada Republike Hrvatske predstavila je 24. svibnja 2023. godine novu poreznu reformu. Predstavljene su izmjene poreznih propisa koji bi trebali biti u primjeni od 1. siječnja 2024. godine.

Prema predstavljenom poreznom paketu mijenjaju se:

 1. Zakon o porezu na dohodak
 2. Zakon o lokalnim porezima
 3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Zakon o doprinosima
 5. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 6. Zakon o porezu na dobit
 7. Zakon o PDV-u
 8. Zakon o poreznom savjetništvu
 9. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

U očekivanju usporavanja gospodarskog rasta i smirivanja inflatornih pritisaka, daljnje porezno rasterećenje predviđeno je za početak 2024. godine. Rasterećenje smanjenjem stope PDV-a bilo bi primjereno kad bi snižavanje stope PDV-a pridonosilo snižavanju cijena u maloprodaji. Alternativa mogućnost povećanja realne kupovne moći građana je snižavanje poreznog opterećenja dohotka.

U planu je i povećanje fiskalne autonomije općina i gradova te povećanje fiskalne decentralizacije.

Smanjenje opterećenja plaća kroz porez na dohodak?

Smanjenje opterećenja plaća Vlada planira provesti kroz smanjenje poreza na dohodak. Naime, briše se pojam osnovice osobnog odbitka, a povećavaju se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak:

 • Osobni odbitak za uzdržavanog člana = Koeficijent x Osnovni osobni odbitak

K tome, podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780 eura na 50.400 eura.

Daljnje promjene poreza na dohodak tiču se povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave gdje bi se općinama i gradovima omogućilo samostalno propisivanje visine porezne stope godišnjih poreza za dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka.

Zakonom se propisuju ostali elementi oporezivanja: osobni odbitak, neoporezivi primici, prag za primjenu poreznih stopa kao i ostali parametri. Planirano je i ukidanje prireza porezu na dohodak.

Smanjenje opterećenja plaća kroz smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje?

Smanjenje opterećenja plaća planirano je i kroz smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje. Osnovicu za mirovinsko osiguranje (I. stup) Vlada planira smanjiti do najviše 300 eura za:

 • bruto plaće do 700 eura – fiksna olakšica do 300 eura
 • plaće od 700.01 do 1.300 eura – postupno smanjenje olakšice.

Za obveznike mirovinskog osiguranja to bi značilo povećanje neto iznosa plaće, osobito za one s najnižim primanjima. To se odnosi na 53,5 % ukupnog broja obveznika koji ne podliježu plaćanju poreza na dohodak (1,52 milijuna ljudi od ukupno 2,84 milijuna obveznika). K tome, navedena olakšica ne smanjuje budući iznos mirovine već za utvrđivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti koristi će se puna mjesečna osnovica bez umanjenja za olakšicu.

Vlada Republike Hrvatske navodi kako bi kombinacijom tih dviju mjera došlo do povećanja plaća.

Porezni tretman kod napojnica, donacija, amortizacije i opcijskih udjela

Vlada Republike Hrvatske planira promijeniti porezni tretman napojnica prema kojemu bi se iznos neoporezive napojnice odredio na 3.360 eura. Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezivao bi se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%.

Također, trebalo bi doći do promjena kod donacija, amortizacije i opcijskih dodjela udjela.

Za donacije se preciziraju postojeće mogućnosti doniranja u opće korisne svrhe u iznosu većem od 2% prihoda prethodne godine (ako postoje programi i odluke nadležnih ministarstva). Vrijednost imovine na koju se primjenjuje obračun amortizacije trebao bi se povećati na 650 eura. Najavljeno je i izjednačavanje opcijske dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica. Zbog stimulacije zaposlenika omogućit će se dodjela udjela u društvu kroz porezni tretman dohotka od kapitala.

Fiksni datumi plaćanja poreza na dohodak po godišnjem obračunu i poreza na dobit po godišnjem obračunu

Planirano je uvođenje fiksnog datuma plaćanja poreza na dohodak po godišnjem obračunu i to 28. veljače te za plaćanje poreza na dobit po godišnjem obračunu 30. travnja, umjesto prema danu podnošenja prijave.

Porez po odbitku

Porez po odbitku ukida se za istraživanja tržišta i poslovno savjetovanje, dividende za područje Europskog gospodarskog prostora, a povećava se na nesurađujuće jurisdikcije s 20% na 25%.

Porez na dodanu vrijednost

Pojednostavljuje se postupak ispravka porezne osnovice. PDV ne tereti isporučitelja ako ne može naplatiti cijeli iznos ili dio dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine. Umanjuje se porezna osnovica u roku od 6 mjeseci, ako su obavljene radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno ako su poduzete radnje za naplatu dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, postignuta nagodba ili dr.) K tome, povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a s 39.816,84 eura na 40.000 eura.

Zakon o poreznom savjetništvu

Pojednostavljuje se stjecanje statusa poreznog savjetnika te ukida većinski vlasnički uvjeti za osnivanje društva za porezno savjetništvo. Omogućava se slobodno prekogranično pružanje usluga za porezne savjetnike iz svih zemalja članica OECD-a kao i zastupanje pred upravnim sudovima u sporovima u vezi s poreznim postupcima.

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Promjenama Zakona o administrativnoj suradnji omogućit će se provedba Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela o autonomnoj razmjerni te se uvodi Uredba Vijeća u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje na području PDV-a.

Pročitajte više: