Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu

Porezna uprava, 18.5.2021. godine, objavila je na svojim stranicama pojašnjenja posebnih postupaka oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu.

Naime, države članice Europske Unije imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te je zbog toga izmijenjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost.

Napominjemo da se porezni obveznici mogu prijaviti za primjenu posebnih postupaka već od 1. travnja 2021., bez obzira na to što će ove izmjene Zakona o PDV-u stupiti na snagu 1. srpnja 2021.

Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju.

Registracija korisnika za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja obavlja se tako da potencijalni korisnici-porezni obveznici sami pristupaju na portal Porezne uprave Republike Hrvatske gdje popunjavaju formu s traženim podacima o njihovoj tvrtki. Nakon popunjavanja forme potencijalni korisnici podnose zahtjev za registraciju. Zahtjev se sprema u bazu i čeka na odobrenje službenika Porezne uprave. Ako službenik Porezne uprave odobri zahtjev, korisnik će elektroničkom poštom zaprimiti obavijest o odobrenju te korisničko ime i lozinku. U slučaju odbijanja zahtjeva, Porezna uprava će izdati rješenje o odbijanju istog i dostaviti ga običnom poštom poreznom obvezniku.

Portal za registraciju za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja dostupan je OVDJE.

Pročitajte više: