Likvidacija društva i porezne obveze

Postupak likvidacije trgovačkog društva i porezne obveze

Likvidacija društva postupak je koji je uređen Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), a predstavlja prestanak postojanja dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću, uključujući i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Likvidacija, kao redoviti postupak prestajanja društva, provodi se kada društvo iz vlastite imovine može podmiriti sve svoje eventualne obveze prema vjerovnicima za razliku od stečajnog postupka.

Postupak likvidacije složeniji je od osnivanja društva što se tiče administrativnog dijela te su svi koraci detaljno propisani. Do samog kraja likvidacije, odnosno do brisanja društva iz registra koji vodi mjerodavni sud, društvo je obvezno plaćati PDV i porez na dobit.

Likvidaciju provodi likvidator koji je obvezan upisati se u sudski registar i zastupati društvo u procesu likvidacije. Sukladno članku 371. ZTD-a, likvidaciju dioničkog društva provode članovi uprave, odnosno izvršni direktori kao likvidatori.

Postupak likvidacije moguće je provesti kad nastanu razlozi za prestanak društva uređeni člankom 97. ZTD-a, međutim postoje i iznimke u kojima likvidacija nije potrebna:

 • otvaranje stečajnog postupka nad društvom,
 • spajanje i pripajanje s drugim društvom,
 • u slučaju kada društvo nema imovinu.

Postupak likvidacije trgovačkog društva provodi se u sljedećih šest koraka:

1. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Odluku o prestanku trgovačkog društva donose članovi društva koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke. Odluka o prestanku društva objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

2. DONOŠENJE ODLUKE O LIKVIDACIJI I IMENOVANJE LIKVIDATORA

Nakon donesene odluke o prestanku društva, trgovački sud donosi odluku o upisu otvaranja postupka likvidacije društva u sudski registar. Nakon što se odluka o otvaranju likvidacije društva upiše u sudski registar, u tvrtku društva mora se navesti naznaka „u likvidaciji“. Ovim činom je trećim stranama dana do znanja promjena društva. Iako je postupak likvidacije pokrenut isto ne znači da porezne obveze društva prestaju.

Likvidaciju društva provode članovi uprave kao likvidatori, ali se likvidatorima mogu imenovati i druge osobe, fizičke ili pravne. Likvidator obnaša ulogu sve dok ne završi likvidacija, ako prije završetka ne podnese ostavku ili se njegovo imenovanje ne opozove. Opoziv može izvršiti samo onaj tko ga je imenovao, odnosno članovi društva.

3. POZIV VJEROVNICIMA

Nakon upisa odluke o prestanku društva u sudski registar, moraju se pozvati vjerovnici društva da prijave svoje tražbine. Poziv se mora objaviti u glasilu društva ako ga društvo ima i na internetskoj stranici sudskog registra. U pozivu je nužno naznačiti da vjerovnici prijave društvu svoje tražbine u roku od 6 mjeseci od dana objave poziva, odnosno 2 mjeseca od dana objave poziva kod j.d.o.o. 

4. RAČUNOVODSTVENE I POREZNE OBVEZE

Kao prvi računovodstveni korak, društvo je obvezno zaključiti poslovne knjige s danom koji prethodi danu upisa postupka likvidacije u sudski registar, nakon čega se formiraju početni likvidacijski financijski izvještaji s danom upisa u sudski registar o čijem usvajaju odlučuju članovi društva. S obzirom na to da je vrlo često likvidacija dugotrajan postupak, naglašavamo kako je za vrijeme trajanja likvidacije potrebno FINI podnositi financijske izvještaje za potrebe statistike i javne objave. Prilikom završetka likvidacije potrebno je podnijeti zaključna likvidacijska izvješća.

5. DONOŠENJE ODLUKE O PODJELI IMOVINE DRUŠTVA

Tijekom donošenje odluke o podjeli imovine društva vjerovnici imaju prednost naspram članova društva. Članovima društva će pripasti tek ona vrijednost imovine koja je preostala nakon podmirenja obveza društva. Nakon što podijele imovinu likvidatori podnose zaključna financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji članovima društva i sudu prijavu za upis brisanja društva iz sudskog registra.

6. ZAVRŠETAK POSTUPKA (LIKVIDACIJA) I BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA

Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra dok se poslovne knjige i dokumentacija predaju na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori. Poreznoj upravi potrebno je predati prijavu poreza na dobit u roku od osam dana nakon završetka likvidacije. Valja napomenuti kako trgovačko društvo od početka do kraja likvidacije ne plaća predujmove poreza na dobit, ali na dan predaje obrasca PD dospijeva mu obveza poreza na likvidacijsku dobit.

Prestanak društva bez likvidacije – skraćeni postupak

Temeljem izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima iz 2019. godine, društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva. Odluka o prestanku društva sadržava:

 • naziv, sjedište, OIB i matični broj subjekta društva koje prestaje postojati;
 • ukupni broj članova društva, imena i prezimena, prebivališta, OIB svakog člana; i
 • plan raspodjele imovine društva.

Svi članovi društva dužni su dati i izjave:

 • da društvo nema nepodmirenih obveza;
 • da društvo nema spornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema svojim vjerovnicima; i
 • da se svaki član se obvezuje podmiriti, zajedno sa ostalim članovima društva, sve preostale obveze, ako se iste utvrde.

Odluka o prestanku društva i izjave donose se u obliku javnobilježničkog akta i prijavljuje registarskom sudu radi upisa u sudski registar. Uz prijavu prilaže se navedena dokumentacija (odluka i izjave) te potvrda Porezne uprave da društvo nema dugovanja po osnovi javnih davanja. Po ispunjenju navedenog, registarski sud donosi rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije te se kao takvo upisuje u sudski registar. Članovi društva, vjerovnici i državna tijela imaju pravo 30 dana dati prigovor, a ako sud utvrdi da je prigovor valjan postupak se mora nastaviti u obliku likvidacije, sukladno odredbama ZTD. Ukoliko nema prigovora, ili se postojeći odbaci, registarski sud donosi rješenje o brisanju društva.

Društvo koje prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije dužno je za razdoblje od prvog dana poslovne godine do dana upisa prestanka društva u sudskom registru, sastaviti:

 • Godišnji financijski izvještaj – obrazac GFI-POD i predati Fini, te
 • Prijavu poreza na dobit – obrazac PD i predati ga Poreznoj upravi.

Poslovne knjige i dokumentacija društva koje je prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije predaje se na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Pročitajte više: