Potpore za zelena i digitalna radna mjesta

Potpore za zelena i digitalna radna mjesta

S obzirom na porast potražnje za zelenim i digitalnim poslovanjem odlučili smo objasniti razliku između te dvije vrste radnih mjesta.

Važno je napomenuti kako je Hrvatski zavod za zapošljavanje donio Kriterij za utvrđivanje zelenih i digitalnih radnih mjesta te Priručnik za dodjelu potpora u kojemu možete saznati imate li pravo na potporu pri zapošljavanju novog člana vašeg kolektiva.

U 2022. godini HZZ je uz „Potporu za samozapošljavanje“ priliku odlučio dati i poslodavcima koji planiraju podržati zelena i digitalna poslovanja.

Što su zelena radna mjesta?

Zelena radna mjesta bave se okolišno održivom djelatnošću. Takva radna mjesta zaslužna su za proizvodnju zelenih proizvoda i/ili pružanje zelene usluge te mogu značajno pridonijeti gospodarskom rastu i povećanju kvalitete života.

Oni gospodarski subjekti koji svojom djelatnošću doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva koji su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da ne nanose štetu okolišnim ciljevima smatraju se okolišno održivih djelatnostima, odnosno zelenim radnim mjestima. U istu kategoriju pripadaju i radna mjesta koja procjenjuju usklađenost i propise okolišnih standarda te ona koja obrazuju i obučavaju uz zelene tehnologije i prakse. Takvim radnim mjestima cilj je povećanje opće razine svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Okolišni ciljevi Uredbe (EU) 2020/852 su:

 • ublažavanje klimatskih promjena,
 • prilagodba klimatskim promjenama,
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
 • prijelaz na kružno gospodarstvo,
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja i
 • zaštita i obnova bio raznolikosti i ekosustava.

Navedeno se odnosi na radna mjesta koja obuhvaćaju poslove za proizvodnju robe i usluga koje ograničavaju, sprečavaju ili ispravljaju štetu u okolišu, vodi, zraku i tlu, ali i nedostatke koji nastaju pri proizvodnji otpada, buke i eko-sustava.

Što su digitalna radna mjesta?

Za obavljanje poslova na digitalnim radnim mjestima osoba mora posjedovati napredna znanja i vještine u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. To se odnosi na sljedeća područja:

 • programiranje,
 • razvoj aplikacija,
 • digitalna poslovna analiza,
 • digitalni marketing i kreiranje sadržaja,
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka,
 • upravljanje digitalnim proizvodima,
 • podatkovna znanost,
 • dizajn korisničkog iskustva (en. UX/UI Design),
 • robotika,
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju i
 • rješenja za internet stvari (en. IoT) i dr.

Kome se potpore mogu dodijeliti?

Potpore se mogu dodijeliti gospodarskim objektima koje smo spomenuli u odlomku prije, a tiču se zelenih radnih mjesta. Radi se o subjektima koji se bave djelatnošću koja se smatra okolišno održivom prema Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja.

Nekoliko je gospodarskih djelatnosti isključeno iz dodjele potpore, a to su:

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu,
 • aktivnosti u okviru EU sustava trgovanja emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti,
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta opada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu i
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu.

Poslodavac mora odrediti je li radno mjesto povezano s proizvodnjom zelenih proizvoda/pružanjem zelenih usluga ili izravno povezano s uvođenjem ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i praksi. Za dobivanje potpore radno mjesto mora zadovoljiti jednu od dvije definicije.

Radno mjesto koje je izravno povezano s proizvodnjom zelenih proizvoda/pružanjem zelenih usluga poslodavac mora potvrditi uz:

 • jasan i sažet opis ukupnog poslovanja,
 • navođenje proizvoda i/ili usluga od kojih gospodarski subjekt ostvaruje prihode, a koje se smatraju zelenim uz jasan i sažet opis na koji način se isti mogu svrstati pod jednu ili više od 4 kategorija,
 • procjenu prihoda od prodaje zelenih proizvoda/usluga na razini gospodarskog subjekta,
 • uvrštavanje poveznice na službenu mrežnu stranicu gospodarskog subjekta (ukoliko je izrađena),
 • opis radnog mjesta iz kojeg se jasno može utvrditi povezanost s uvedenim ekološki prihvatljivim proizvodnim procesima i praksama.

Radno mjesto koje je izravno povezano s uvođenjem ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i praksi poslodavac potvrđuje uz:

 • jasan i sažet opis poslovnog procesa od kojeg gospodarski subjekt ostvaruje prihode, a u okviru kojeg je uvedena ekološki prihvatljiva tehnologija ili praksa,
 • jasan i sažet opis uvedenih ekoloških prihvatljivih proizvodnih tehnologija i praksi te objašnjenje na koji se način iste mogu svrstati pod jednu od 3 kategorije,
 • opis radnog mjesta iz kojeg se jasno može utvrditi povezanost s uvedenim ekološki prihvatljivim proizvodnim procesima i praksama.

Što se tiče potpore za digitalna radna mjesta tu se potpora može dodijeliti svim gospodarskim subjektima i to neovisno o djelatnosti koju obavljaju. Važno je da zadovoljavaju kriterij pripadnosti digitalnom radnom mjestu. Za digitalno radno mjesto poslodavac mora dostaviti:

 • jasan i sažet opis ukupnog poslovanja i
 • opisa radnog mjesta iz kojeg se jasno može utvrditi da za obavljanje zadataka osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine.

Cilj i iznos potpora

Glavni cilj potpora za zelena i digitalna radna mjesta je zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom. Sufinancira se trošak bruto 1 iznosa plaće.

Dvije su ciljane skupine:

 • osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje – mjera traje 12 mjeseci,
 • osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod – mjera traje 24 mjeseca.

U sljedećoj tablici možete vidjeti mjesečni paušalni iznos potpore koji je neovisan o trošku poslodavca, a ovisi o razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu.

Osoba bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Mjesečni paušalni iznos – s poreznom olakšicom Ciljana skupina 1 2.100,00 kn 2.570,00 kn 3.210,00 kn
Ciljana skupina 2 3.280,00 kn 4.000,00 kn 5.000,00 kn
Mjesečni paušalni iznos – bez porezne olakšice Ciljana skupina 1 2.450,00 kn 2.990,00 kn 3.740,00 kn
Ciljana skupina 2 3.820,00 kn 4.660,00 kn 5.830,00 kn
Najniži mjesečni bruto 1 iznos plaće temeljem ugovora o radu za sufinanciranu osobu 4.687,50 kn bruto 1 iznos plaće 5.722,20 kn bruto 1 iznos plaće 7.152,75 kn bruto 1 iznos plaće

Potpore poput ovih definitivno mogu potaknuti poslodavca na dodatno zapošljavanje, širenje poslovanja i djelovanja u sferi zelenih i digitalnih radnih mjesta koja sve više dolaze do izražaja u poslovnom okruženju.

Pročitajte više: