Povlastice koje možete koristiti prilikom zapošljavanja mlade osobe

Velik broj poslodavaca, kao i mladih, nije upoznat sa svim mjerama koje država nudi prilikom  zapošljavanja mlade osobe. Određeni uvjeti i okolnosti mogu učiniti zapošljavanje novih radnika povoljnim, a njihovom realizacijom poduzetnici mogu ostvariti značajne uštede, olakšati ovaj financijski proces, ali i poboljšati određene uvjete koji se nude mladim radnicima.

TKO ZADOVOLJAVA KRITERIJ MLADE OSOBE?

Mladim osobama smatraju se fizičke osobe koje imaju manje od 30 godina, a koje poslodavac odluči po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje. Također, jedan od kriterija navedenih je da do dana sklapanja ugovora o radu mlada osoba nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. Odredbe Zakona o doprinosima primjenjuju se i na osiguranike po osnovi radnog odnosa i na izaslane radnike.

TREBA LI OSOBA BITI PRIJAVLJENA NA ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE?

Mlada osoba koju poslodavac zapošljava nije dužna biti prijavljena na Zavodu za zapošljavanje, niti mora imati prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. U slučaju da je mlada osoba s poslodavcem imala već sklopljen ugovor o radu, ali na određeno vrijeme te ukoliko osoba sklopi ugovor na neodređeno vrijeme, poslodavac smije koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu i to od prvog dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Napominjemo da se status radnika ne može promijeniti kako bi se koristilo oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću za radnika koji je već zaposlen na neodređeno vrijeme, a nije prijavljen u mirovin­sko osiguranje na temelju radnog odnosa kao mlada osoba. Radnik kao mlada osoba može biti zaposlen na puno ili nepuno radno vrijeme, ali bitno je da je prijavljen na neodređeno vrijeme.

Poslodavac je dužan prilikom zapošljavanja mlade osobe osigurati i dokaz. Kao dokaz može uzeti presliku ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme. Međutim, taj dokaz nije dužan dostaviti institucijama, već ga arhivirati u svojim evidencijama te ga pokazati ukoliko porezno tijelo u postupku poreznog nadzora to traži, sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima. Odredbe Pravilnika također uređuju dodatna pitanja prava korištenja olakšica za zapošljavanje mlade osobe kad se radi o poslodavcima povezanim osobama, kao i u slučaju statusnih promjena dosadašnjeg poslodavca.

KOJE POVLASTICE POSLODAVAC MOŽE KORISTITI?

​Poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koje su stupile na snagu 2019. godine dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice:

 • DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
 • po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • po stopi od 5% za osiguranika tog osiguranja.

Od sklapanja ugovora pa nadolazećih pet godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu:

 • DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 • po stopi od 16,5%
KOJI JOŠ UVJETI MORAJU BITI ISPUNJENI?

Odredbe Zakona o doprinosima ne sadrže nikakve druge uvjete koji se moraju ispuniti kako bi poslodavac mogao koristiti prava na ovu olakšicu, osim već spomenuta tri:

 • osoba s kojom se sklapa ugovor mora biti mlađa od 30 godina,
 • ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme,
 • da osoba mlađa od 30 godina nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.
NA ŠTO TOČNO SE ODNOSI OSLOBOĐENJE PLAĆANJA DOPRINOSA?

Oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću primjenjivo je isključivo na mjesečnu plaću određenu ugovorom o radu, pravilniku o radu, kolektivnim ugovorom ili posebnim propisom.

Oslobođenje od doprinosa na plaću ne odnosi se na doprinose koji se obračunavaju na isplate primitaka uz plaću:

 • naknade i potpore isplaćene u svotama koje prelaze propisane neoporezive iznose,
 • bonusi,
 • godišnje nagrade,
 • premije životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja,
 • drugi primitci koji se isplaćuju.
ŠTO SE DOGAĐA U SLUČAJU PREKIDA RADA?

Trajanje i prekidi olakšica traju najdulje u periodu od pet godina. U slučaju da je radnik unutar tih pet godina opravdano spriječen u radu, primjerice zbog bolovanja ili korištenja porodiljinog dopusta, produljuje se pravo poslodavca na oslobođenje od doprinosa na plaću.

Odredbama Pravilnika također se dodatno uređuje pitanje prava na korištenje olakšice u slučaju promjena dosadašnjeg poslodavca, kad mlada osoba nastavlja raditi kod novog poslodavca.

MOŽE LI NOVI POSLODAVAC NASTAVITI KORISTITI POREZNU OLAKŠICU?

Novi poslodavac može nastaviti koristiti poreznu olakšicu, ali uz određeni uvjet. Pravilnikom o doprinosima propisana je mogućnost nastavka korištenja porezne olakšice ukoliko je novi poslodavac povezana osoba s ranijim poslodavcem, kroz propise o porezu na dobit, ili ako ta dva poslodavca zajedno obavljaju djelatnost u supoduzetništvu. Sukladno Pravilniku, novi poslodavac može iskoristiti preostalo razdoblje oslobođenja plaćanja doprinosa na plaću mladoj osobi.

Situacija je ista ukoliko mlada osoba zbog spajanja, pripajanja ili reorganizacije nastavlja raditi kod novog poslodavca, ali pod nekoliko uvjeta:

 • da je novi poslodavac preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem,
 • da se razdoblje osiguranja neposredno nastavlja,
 • da osoba zadržava status mlade osobe.

Osim navedenog, odredbama Pravilnika propisuje se da se za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivala pravo na naknadu.

Pročitajte više: