Pravila i obveze isplate predujma dobiti

Porezni propisi i Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br 111/93 – 40/19) propisuju uvjete isplata predujma dobiti za tekuću godinu. Uvjeti isplate razlikuju se kod društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dioničkog društva (d.d.).

Naime, d.o.o. i j.d.o.o. mogu vlasnicima društva isplatiti predujam dobiti za tekuću godinu već u toj godini, dok vlasnici d.d.-a isplatu predujma mogu očekivati iza 1.1. iduće godine, u ovom slučaju, iza 1.1.2022.

Da bi se izvršila isplata predujma dobiti, d.o.o. i j.d.o.o moraju sastaviti privremeni račun dobiti i gubitka. Ukoliko on pokazuje dobit, isplata se može izvršiti do iznosa iskazanog u računu dobiti i gubitka.

Za j.d.o.o. vrijedi obveza propisana ZTD-om koja kaže da je vlasnik obavezan unijeti 25% ostvarene dobiti u zakonske rezerve, pa bi pri isplati predujma dobiti u j.d.o.o. iznos utvrđene dobiti u privremenom računu dobiti i gubitka prije isplate trebalo umanjiti za iznos koji se unosi u zakonske rezerve i vlasniku isplatiti utvrđeni iznos dobiti umanjen za taj iznos.

Uvjet isplate dioničkom društvu je taj da privremeni račun dobiti i gubitka za tekuću godinu pokazuje dobit i da je društvo ostvarilo dobit u prethodnoj godini. Ukoliko zadovoljavaju ove uvjete, predujam dividende može se isplatiti najviše u visini polovine dobiti umanjene za iznos koji se mora unijeti u zakonske i/ili druge rezerve društva, a najviše do iznosa 50% dobiti ostvarene u tekućoj godini.

Društvo pri isplati predujma dobiti fizičkoj osobi rezidentu mora obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak od kapitala po stopi od 10% uvećano za prirez ako je propisan dok fizičkoj osobi nerezidentu mora obračunati i uplatiti  porez na dohodak od kapitala po stopi od 10% ili po stopi iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ako Republika Hrvatska sa zemljom u kojoj je primatelj rezident ima potpisan takav ugovor.

Ukoliko se radi o pravnoj osobi nerezidentu porez na dobit po odbitku obračunava se i uplaćuje po stopi od 10%, osim ako nije drugačije propisano međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ukoliko međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje umanjenu stopu ili izuzeće od oporezivanja, primatelj je dužan dostaviti ovjereni obrazac Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u RH prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države rezidentnosti pravne osobe.

Izvještaj isplate predujma vrši se putem JOPPD obrasca na dan isplate ili sljedeći radni dan.

Ako je vlasniku isplaćen predujam dobiti, a protekom  godine utvrđena je dobit u manjem iznosu od isplaćenog predujma dobiti, razlika se ne može pretvoriti u neki drugi oblik potraživanja (npr. predujam dobiti za sljedeću godinu, pozajmica vlasniku i sl.). Nastala razlika smatra se dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja vlasnika-fizičke osobe te podliježe oporezivanju po stopi 30% uvećano za prirez (ukoliko je propisan).

Pročitajte više: