Pravila za rad putem studentskog ugovora

Poznato je kako se mnogo poslodavaca odlučuje za zapošljavanje studenata putem studentskog ugovora. Poslodavac je time u prednosti jer nema izdatke prema državi te za izdavanje studentskog ugovora procedure nisu komplicirane niti dugotrajne. Također, studenti su idealna radna snaga za povremene poslove za koje poslodavci često nemaju potrebe, volje ili vremena tražiti stalnog zaposlenika. Jednostavniji način je zaposliti studenta. Isto tako, studentima se pruža prilika za zaradu, ali i stjecanje radnih navika te iskušavanja vlastitih znanja i mogućnosti.

Rad na studentski ugovor propisan je Zakonom o obavljanju studentskih poslova, a takav rad najčešće se prakticira u vrijeme sezone. U nastavku, Confida donosi pregled najvažnijih informacija za studente i poslodavce o pravilima za rad putem studentskog ugovora.

Tko može raditi putem studentskog ugovora?

Putem studentskog ugovora može raditi student koji pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Također, osoba može biti građanin Republike Hrvatske ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Isto tako, pravo na rad imaju osobe koje su u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj. Pravo na rad takve osobe imaju 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završeno srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je osoba završila studij ili do isteka tri mjeseca od završetka studija.

Tko može naručiti i sklopiti ugovor za obavljanje studentskog posla?

Naručiti i sklopiti ugovor o obavljanju studentskog posla sa studentom može svaka pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti čemu pripadaju obrti i slobodna zanimanja.

Sadržaj ugovora o obavljanju studentskog posla

Ugovor o obavljanju studentski poslova mora sadržavati sljedeće:

  1. broj rješenja odnosno odluke kojom je izdana dozvola/odobrenje za posredovanje,
  2. ime, prezime i OIB izvođača,
  3. broj studentske iskaznice (kada je primjenjivo),
  4. puni naziv, sjedište i OIB naručitelja posla i posrednika,
  5. podatke o vrsti posla i mjestu obavljanja posla,
  6. podatke o početku i očekivanom trajanju posla,
  7. podatke o neto cijeni sata posla ili količine posla,
  8. podatke o doprinosima prema posebnim propisima,
  9. podatke o uvećanju naknade i iznosu naknade.

Minimalna studentska satnica

Minimalna studentska satnica odnosno neto naknada za obavljanje studentskih poslova iznosi 29,30 kuna. Izračunava se tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, koja iznosi 4.687,50 kuna, podijeli sa 160.

Student ima pravo na naknadu putnih troškova kao i naknadu za topli obrok ukoliko su takve naknade dogovorene. Također, student ima pravo na povećanje naknade sata za 50% u dane državnih blagdana, za rad noću te prekovremeni rad i rad nedjeljom.

Rok za plaćanje studentskog posla

Osoba koja naruči studentski posao mora isti platiti posredniku za račun studenta najkasnije 15 dana od završetka posla. Posrednik je dužan studentu isplatiti sredstva najkasnije u toku tri dana po uplati naručitelja.

Ukoliko naručitelj odluči ne isplatiti studentsku naknadu tada je posrednik obvezan i ima pravo zastupati studenta u potraživanju naknade te ima pravo poduzeti sve pravne radnje kako bi se isplata izvršila. Ukoliko naručitelj posla ipak ne isplati naknadu studentu u roku tada posrednik odgovara za te obveze i dužan je studentu isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava.

Pročitajte više: