Pravila za vođenje evidencija o radnom vremenu

Prema Zakonu o radu svaki poslodavac dužan je voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu, a CONFIDA Croatia danas se detaljnije bavi evidencijama o radnom vremenu.

Pojam radnog vremena

Zakon o radu u članku 60. definira pojam radnog vremena:

 1. „Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.“
 2. „Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.“
 3. „Vrijeme pripravnosti i visina naknade uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.“
 4. „Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra se radnim vremenom, neovisno o tome obavlja li ih u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.“

Koji podaci se moraju navesti u evidenciji radnog vremena?

U evidenciji radnog vremena moraju se navesti sljedeći podaci:

 • ime i prezime radnika,
 • datum,
 • početak rada,
 • završetak rada,
 • vrijeme i sate prekida rada i slično,
 • ukupno dnevno radno vrijeme,
 • sati terenskog rada,
 • sati pripravnosti,
 • vrijeme nenazočnosti u radu (npr. godišnji odmori, neradni dani i blagdani, spriječenost za rad zbog privremene nesposobnosti…).

Posebni podaci

Poslodavac je dužan voditi i posebne podatke o radnom vremenu. O tim podacima ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosima. Takvi podaci moraju se voditi ukoliko je obaveza vođenja ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca, ugovorom o radu ili ako je uređena pravilnikom o radu.

Poslodavac koji je obavezan voditi posebne podatke nije dužan u evidenciji radnog vremena navoditi podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora. Također, za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu poslodavac nije dužan voditi evidenciju o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Rokovi

Evidencije radnog vremena vode se za obračunsko razdoblje utvrđeno za isplatu plaće te se moraju voditi uredno, razumljivo i ažurno. Poslodavac je dužan evidenciju ispuniti najkasnije sedam dana nakon dana za koji se podaci ispunjavaju. Evidencija o radnom vremenu mora se čuvati najmanje šest godina.

Pročitajte više: