Prijava obveze konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja

Najkasnije do 30. travnja 2023. godine društvo koje u grupi predstavlja matično društvo – prema odredbama članka 34. stavka 9. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 114/22.) – obvezno je Financijskoj agenciji prijaviti obvezu konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Prijava i uvjeti

Prijavu konsolidacije matično društvo prijavljuje putem web aplikacije RGFI preko koje je moguće slanje godišnjih financijskih izvještaja. Uvjet za prijavu obveze konsolidacije je:

  • posjedovanje poslovnog certifikata koji glasi na matično društvo/obveznika konsolidacije ili korištenjem certifikata koji glasi na drugo društvo, ali je na njemu evidentirano pravo predaje godišnjih financijskih izvještaja matičnog društva/obveznika konsolidacije.

Što ako obveznik konsolidacije ne posjeduje certifikat?

U slučaju da matično društvo/obveznik konsolidacije ne posjeduje poslovni certifikat i nije ovlastilo drugo društvo za predaju godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije prijavljuje u poslovnim jedinicama Financijske agencije. Obveznici potrebne podatke trebaju popuniti na obrascu za prijavu konsolidacije.

Javna objava

Sva matična društva koja prema kriterijima propisanim člankom 23. stavkom 3. Zakona o računovodstvu čine matično društva obveznici su javne objave konsolidiranih financijskih izvještaja.

Pročitajte više: