Primjena obrasca PO – SD

PO-SD obrazac je dokument pomoću kojeg nadležna Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Porezna uprava utvrđuje obvezu za paušalne obrtnike na temelju ostvarenog prometa u prethodnoj godini koji je iskazan na spomenutom obrascu.

Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:

– o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj

– o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi
– o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak i to:
1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

  1. broj zaposlenih u tromjesečju
  2. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini
  3. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem
  4. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem
  5. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

Rok za predaju PO –SD obrasca jest 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obrazac se predaje nadležnoj Poreznoj upravi, a od ove godine moguća je i elektronska predaja istog. Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi – gotovinski i bezgotovinski.

Paušalni obrtnici plaćaju paušalni porez na dohodak na temelju ukupnih godišnjih primitaka ili na temelju svote predviđenih primitaka za tekuću godinu ukoliko se radi o novom poreznom obvezniku. Paušalni porez uplaćuje se tromjesečno na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada ili općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika.

Porezna uprava ima zadatak da podatke o iskazanim primitcima s PO-SD obrasca uskladi s uplatama na žiroračun obrta te utvrdi je li obrtnik ostvario veće ili manje primitka od onih prikazanih na obrascu ili onih koji su utvrđeni poreznim rješenjem.

Poslovni primici koji se iskazuju u PO-SD obrascu propisani su u čl. 31. Zakona te čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak.  Tako u poslovne primitke paušalni obrtnik treba uvrstiti  primitke po osnovi državne pomoći, poticaje i potpore. Ukoliko ostvareni primici zajedno s primicima državne pomoći, potpora i poticaja prelazi iznos od 300.000,00 kuna prestaju uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka.

Također, ako obrtnik koristi potporu za samozapošljavanje HZZ-a, navedeno se smatra neoporezivim primitkom, te stoga obrtnici tu stavku nisu dužni prikazati u obrascu.

Pročitajte više: