Produženo razdoblje za neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 144/21.) produženo je razdoblje za neoporezive donacije za pomoć osobama s područja za koje je proglašena katastrofa uzrokovana potresom, odnosno za Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju.

Razdoblje je produženo za narednih godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

To znači da su obveznici poreza na dodanu vrijednost oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe za pomoć područjima pogođenima katastrofom, za sve isporuke koje će biti obavljene do kraja 2022. godine.

Dakle, donacije koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe na navedenim područjima dane pravnim ili fizičkim osobama smatraju se porezno priznatim rashodima (s gledišta oporezivanja dobitka) i porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak (s gledišta oporezivanja dohotka). Ove odredbe primjenjuju se na podnošenje prijava poreza na dobitak i prijava poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu, za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine.

POREZNI TRETMAN DONACIJA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA POTRESA

Podsjetimo, ukoliko ste davatelj donacija, korisno je znati da:

  • Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, za dana darovanja u naravi ili novcu mogu utvrditi porezno priznate rashode do iznosa 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini;
  • Fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak i osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti te građani, za dana darovanja u naravi ili novcu mogu uvećati svoj osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem obrasca ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak. (Prilikom podnošenja obrasca ili prijave, obvezna je potvrda o donaciji ili preslika naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna)

Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu, tj. za sve donacije koje će biti dane do kraja 2022. godine.

Ukoliko ste fizička osoba i primatelj donacija, korisno je znati da ukoliko primite donaciju od jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa, ili od svog poslodavca pod uvjetom da su potpore omogućene svim radnicima koji su pretrpjeli štetu – primljeni dar neće se smatrati dohotkom.

Isto tako, fizičkim osobama se primljena donacija također neće smatrati dohotkom ako je prikupljena u humanitarnim akcijama ili javno oglašenim akcijama.

Dohotkom se neće smatrati ni darovanja za zdravstvene potrebe, pod uvjetom da je plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti utrošena za zdravstvene potrebe primatelja donacije, preostali dio darovanja smatrat će se oporezivim primitkom.

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe te imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe. Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa do kraja 2022. godine.

ŽELITE DONIRATI, ALI NE ŽIVITE U HRVATSKOJ?

Ukoliko ne živite u Republici Hrvatskoj, već u nekoj drugoj državi članice EU, korisno je znati kako na donacije dobara iz drugih država članica EU se ne plaća PDV u Republici Hrvatskoj. Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na nabavu dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava.

Uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove je oslobođen PDV-a.

Uvoz opreme koju pošiljatelj izvan Europske unije besplatno šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva je također oslobođen PDV-a.

Pročitajte više: