Raspodjela dobiti kod društva s ograničenom odgovornošću

Svaka poslovna godina može završiti s dobitkom, stagnacijom ili gubitkom, a spomenuto trgovačka društva iskazuju putem financijskih izvještaja. Ostvarenu dobit ili gubitak nakon oporezivanja, trgovačka društva, mogu raspodijeliti/pokriti u sljedećoj poslovnoj godini. To znači da se dobit za 2022. godinu može raspodijeliti u 2023. godini, a gubitak u 2022. godini pokriti u 2023. godini.

Redoslijed raspodjele dobiti i pokrića gubitka

Odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 – 18/23) i Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15 – 114/22) propisan je način raspolaganja s utvrđenom dobiti trgovačkih društva. O raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka odlučuju isključivo članovi društva na godišnjoj skupštini. Redoslijed raspodjele dobiti i pokrića gubitka kod društva s ograničenom odgovornošću propisan je odredbama članka 406. i 406.a Zakona o trgovačkim društvima i člankom 19. Zakona o računovodstvu.

Prijenos i pokriće poreznog gubitka

Ukoliko se u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dobit utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima iskazan porezni gubitak, koji se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice kroz sljedećih pet poreznih razdoblja. Kod društva s ograničenom odgovornošću ostvarena dobit, nakon oporezivanja, prvenstveno se mora upotrijebiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina (ako postoje). Kada se gubici preneseni iz prethodnih godina pokriju u cijelosti tek tada društvo nastavlja s raspodjelom dobiti. To znači da društvo ne može koristiti ostvarenu dobit tekućeg razdoblja za bilo koju drugu namjenu sve dok u poslovnim knjigama postoji nepokriveni gubitak.

Vlastiti poslovni udjeli

Društva s ograničenom odgovornošću mogu otkupiti vlastite poslovne udjele. Ako se društvo odluči na to mora formirati rezerve za te udjele kojima se neće smanjiti temeljni kapital društva niti rezerve koje društvo mora stvarati (na temelju društvenog ugovora), a ne smije ih upotrebljavati za isplate članovima društva.

U spomenute rezerve d.o.o. unosi iznos koji odgovara iznosu koji je za te poslovne udjele iskazan u financijskim izvješćima. Rezerve se mogu ukinuti samo ako društvo otuđi ili povuče vlastite poslovne udjele ili smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti poslovnih udjela. Rezerve se mogu oblikovati i iz rezervi predviđenih kolektivnim ugovorom ako ugovor predviđa tu mogućnost, ali i iz iznosa ostalih rezervi iz dobiti koja prelazi iznose prenesenih gubitaka iz ranijih godina.

Ako je društvo tijekom godine otkupilo vlastite poslovne udjele dužno je prije daljnje raspodjele dobiti rezerve za te udjele na teret tekuće dobiti i to u visini iznosa koji je za njih plaćen.

Ako društveni ugovor ili izjava o osnivanju d.o.o.-a predviđaju formiranje određenih rezervi za određene namjene tada se rezerve formiraju na teret ostvarene dobiti i ne smiju se koristiti samo za namjene za koje su formirane. Na teret ostvarene dobiti društvo može formirati i ostale rezerve koje mogu koristiti u bilo koju svrhu i to prema odluci skupštine.

Rezerve prema Zakonu o računovodstvu

Kada društvo raspodijeli dobit u korist navedenih obveznih rezervi propisanih Zakonom o trgovačkim društvima tada društvo ima obvezu formirati dodatne rezerve iz preostale dobiti prema članku 19. stavku 14. Zakona o računovodstvu.

Trgovačko društvo koje na datum bilance ima dobit raspoloživu za podjelu članovima društva dužno ju je prvo uporabiti za unos u ostale rezerve iz dobiti za pokriće:

  1. neotpisanih troškova razvoja iskazanih u aktivi i
  2. dobiti koja se može pripisati sudjelujućim interesima i koja je iskazana u računu dobiti i gubitka, u iznosu koji nije primljen niti se njegova isplata može zahtijevati ako standardi financijskog izvještavanja dopuštaju ili zahtijevaju navedeni način iskazivanja troškova razvoja odnosno dobiti od sudjelujućih interesa.

Ako društvo ne ostvari dovoljnu dobit za sva obvezna izdvajanja, prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o računovodstvu, tada se prvo provodi raspodjela prema Zakonu o trgovačkim društvima, a potom se preostala dobit raspodjeljuje prema zahtjevu članka 19. stavka 14. Zakona o računovodstvu.

Pročitajte više: