Rok za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate i isplate plaće

CONFIDA Croatia, u današnjem članku, bavi se rokom za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate i isplate plaće. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu rok za podnošenje JOPPD obrasca ostao je nepromijenjen.

Podnošenje JOPPD obrasca

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak isplatitelj plaće podnosi JOPPD obrazac na dan isplate ili najkasnije sljedeći radni dan.

U slučaju neisplate plaća poslodavac dostavlja JOPPD obrazac na dan kada nastaje obveza poreza na dohodak i doprinosa. To se odnosi na posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec. Nakon što poslodavac neisplaćenu plaću isplati radniku tada je obvezan JOPPD obrazac podnijeti najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate.

Rok za isplatu plaće, naknada i ostalih primitaka

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu izmijenjen je članak 92. te glasi:

(1) Plaća, naknada plaće i ostali primici u novcu obračunavaju se i isplaćuju radniku na njegov transakcijski račun.

(2) Javna davanja iz plaće i na plaću uplaćuju se na propisane uplatne račune na način i u rokovima u skladu s propisima o porezima i doprinosima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos ostalih primitaka i primitaka radnika na temelju radnog odnosa može se isplatiti radniku u gotovu novcu, u skladu s propisima o porezima i doprinosima.

(4) Plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju se u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(5) Ako je za obavljanje rada ugovoreno ili utvrđeno ostvarivanje prava radnika na primitak u naravi, poslodavac ga je dužan radniku omogućiti do kraja tekućeg mjeseca za koji ostvaruje to pravo.

(6) Zbog neisplate plaće radnik može izvanredno otkazati ugovor o radu.

(7) Nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu plaće.

Zakon stavkom 4. propisuje da se plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju u rokovima koji su određeni kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveza obračuna, obustave i plaćanja predujma poreza na dohodak i doprinosa

Obveza obračuna, obustave i plaćanja predujma poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja nastaje na dan isplate plaće. Ako poslodavac nije isplatio plaću na dan dospjelosti tada je obvezan, prema Zakonu o radu, dostaviti obračun iznosa koji je trebao isplatiti. Predujam poreza obračunava se i dospijeva na naplatu istodobno s nastajanjem obveze dostave obračuna o neisplaćenom primitku.

Poslodavac navedeni obračun mora dostaviti do kraja mjeseca u kojem je dospjela plaća, a predujam poreza na dohodak za neisplaćenu plaću treba uplatiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Isto se odnosi i na doprinose za obvezna osiguranja koji (u slučaju neisplate plaće do posljednjeg dana u mjesecu) dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu.

Pročitajte više: