Što nam donose izmjene Zakona o predstečajnoj nagodbi?

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona donosi i izmjene vezane uz predstečajne nagodbe. U današnjem članku Confida Croatia pobliže objašnjava promjene do kojih je došlo vezano uz predstečajnu nagodbu.

Spomenuti zakon mijenja se po drugi put te je u većem dijelu stupio na snagu 31. ožujka 2022. godine. Cilj je uklanjanje prepreka koje sprječavaju održivim poduzećima u financijskim teškoćama pristup učinkovitim nacionalnim okvirima za preventivno restrukturiranje i nastavak rada. Također tu je i pružanje druge prilike, odnosno omogućavanje otpusta duga nakon razumnog razdoblja nesolventnim ili prezaduženim poduzetnicima. Dodaje se kao cilj i unaprjeđenje postupka vezanih za restrukturiranje, insolventnost i otpust duga.

Rano upozoravanje dužnika

Dužniku se osigurava pristup jasnog i transparentnom sustava ranog upozoravanja na okolnosti koje bi mogle dovesti do prijeteće nesposobnosti plaćanja. Tako ga se upozorava da je potrebno djelovati bez odgode. Dužnik se može koristiti i uslugama savjetovanja koje pružaju javne ili privatne organizacije.

Poslodavac je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti radnike o novostima u pogledu sustava ranog upozoravanja kao i postupaka i mjera koje se odnose na restrukturiranje i otpust duga.

U slučaju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje dužnost direktora je uzeti u obzir interese vjerovnika, nositelja udjela i drugih osoba s posebnim interesom, zatim poduzeti mjere kojima bi se izbjegla nesposobnost za plaćanje te izbjegavati radnje kojima se namjerno ili iz nepažnje ugrožava održivost poslovanja.

Prikupljanje podataka

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prikupljat će i generirati na godišnjoj osnovi i nacionalnoj razini podatke o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga. Također će prikupljati i generirati podatke o broju poduzetnika koji su nakon provedenog postupka pokrenuli novi posao te o broju izgubljenih radnih mjesta povezanih s tim postupcima.

Utvrđivanje tražbina

Brišu se pravila o pretpostavci  prijave tražbine što znači da svi vjerovnici moraju prijaviti svoju tražbinu u predstečajnom postupku neovisno o tome je li je dužnik uvrstio u financijske izvještaje.

Rok za prijave tražbina predstečajnih vjerovnika ostaje isti, a to je 21 dan od dana dostave Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka.

Promjene u glasovanju o planu restrukturiranja

Ne dostave li vjerovnici do početka ročišta za glasovanje obrazac za glasovanje ili obrazac iz kojeg se ne može nedvojbeno utvrditi kako su glasovali tada će se smatrati da su glasovali za plan restrukturiranja. Da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja smatrat će se ako je u svakoj skupini većina glasovala za plan i zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv plana.

Ako nije postignuta većina u određenoj skupini i ostale pretpostavke za potvrdu plana su ispunjene tada odluku donosi sud.

Ograničenje trajanja prekida ovršnih postupaka

Predviđa se da danom otvaranja predstečajnog postupka nastupa prekid ovršnih postupaka i postupaka osiguranja. Također, nastupa i zabrana pokretanja novih ovršnih postupaka i postupaka osiguranja protiv dužnika u trajanju 120 dana.

Obustava i zaključenje predstečajnog postupka

Najkasnije u roku od 120 dana od dana otvaranja mora završiti predstečajni postupak. Sud ima mogućnost dopustiti produljenje roka najviše za daljnjih 180 dana ako smatra da je postignut napredak u pregovorima o planu restrukturiranja i da postoji vjerojatnost uspješnog okončanja postupka.

Pročitajte više: