Što se mijenja u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i prijavama poreza nakon uvođenja eura?

Republika Hrvatska započela je s prilagodbom vezanom uz uvođenje eura. Naime, neizbježna je prilagodba zakonodavnog okvira Republike Hrvatske što obuhvaća prilagodbu nacionalnog pravnog okvira. Time se osigurava pravna sigurnost nakon prelaska na euro kao službene valute.

U prošlom članku Confida je predstavila tematiku preračunavanja novčanih sredstava prilikom uvođenja eura. Danas nastavljamo sa serijom članaka o euru te vas informiramo o promjenama u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i prijavama poreza nakon uvođenja eura.

Promjene u poslovnim knjigama

Vođenje poslovnih knjiga neizbježno je u svakoj vrsti poslovanja. Uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj donosi promjene vezane i uz vođenje poslovnih knjiga. Naime, za početak je važno spomenuti kako će se poslovni događaji, koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura, u poslovnim knjigama evidentirati u euru. Po potrebi evidencije će se voditi i u drugim stranim valutama.

Stanja koja su se navodila u kunama, a prenesena su u godinu u kojoj je uveden euro preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Isto se odnosi i na knjigovodstvene isprave izdane prije dana uvođenja eura.

U spomenutim knjigovodstvenim ispravama kao i računima te pravnim instrumentima koji se donose, sastavljaju i izdaju nakon dana uvođenja eura obavezno je naznačavanje cijena i drugih novčanih iznosa u eurima. To se odnosi i na iznose koji se odnose na razdoblje prije uvođenja eura kao što je, primjerice, izvršenje određene usluge.

Zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje doći će do razlika koje se moraju evidentirati u poslovnim knjigama u skladu s računovodstvenim pravilima.

Za dug dužnika prema vjerovniku, koji je uslijed primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona manji od jednog centa, obveza prestaje. Ta tražbina ili potraživanje se otpisuje po službenoj dužnosti.

Priprema godišnjih financijskih izvještaja

Obveznici izdavanja godišnjih financijskih izvještaja čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, podatke u financijskim izvještajima za godinu koja je prethodila uvođenju eura navode u kunama. Oni obveznici čija je poslovna godina različita od kalendarske godine, a čiji posljednji dan financijske godine dolazi nakon dana uvođenja eura, podatke za prethodnu poslovnu godinu navode u eurima.

Izvještaji u sustavu proračuna i kod neprofitnih organizacija

Važno se dotaknuti i izvještaja koji proizlaze iz odredba propisa kojima se uređuje proračun i podzakonski propisi te iz odredba propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija. Takvi izvještaji koji se odnose na razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura sastavljaju se i objavljuju tako da vrijednosti u izvještajima budu iskazani u kunama.

Nasuprot tome stoje izvještaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura, a oni se sastavljaju i objavljuju s vrijednostima iskazanima u eurima.

Prijave poreza i drugih javnih davanja

Prijave poreza i drugih javnih davanja za obračunska razdoblja koja završavaju prije datuma uvođenja eura podnose se u kunama. Za porezna razdoblja koja započinju prije datuma uvođenja eura, a završavaju nakon datuma uvođenja eura prijave i izvješća se dostavljaju u eurima.

Valute za podnošenje poreznih prijava i izvješćivanje poreznih tijela

Za 2022. godinu i ranije prijave poreza moraju se dostaviti u kunama, a za 2023. godinu i dalje u eurima. Ispravci se podnose u valuti u kojoj je prijava izvorno dostavljena.

Povrati PDV-a u putničkom prometu iskazivat će se u kunama do 31. prosinca 2022. godine, a od 2023. godine u eurima.

Porez na dobit i porez na dohodak za 2022. godinu, a koji se podnose u 2023. godini iskazivat će se u kunama. Oni obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje oporezivanja započinje prije, a završava nakon uvođenja eura morat će prijavu na dobit dostaviti u eurima.

Tijela javne vlasti moraju na potvrdama, uvjerenjima, izvadcima i drugim javnim ispravama o činjenicama koje vode za razdoblje prije uvođenja eura vrijednosti iskazivati u kunama. Za činjenice koje se tiču razdoblja nakon uvođenja eura podaci se navode u eurima.

Naglašavamo kako je mnogo promjena i segmenata. No, redovitim praćenjem i primjenom pravila prilagodba na dolazak eura biti će jednostavnija nego što se trenutno čini.

Pročitajte više: