Sustav PDV-a u 2023. godini

Porez na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Okolnost o kojoj svaki porezni obveznik mora voditi računa je prag za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a. CONFIDA Croatia u nastavku donosi kratak pregled sustava PDV-a u 2023. godini.

Koji je prag za ulazak u sustav PDV-a?

Prag za ulazak u sustav PDV-a propisan je u članku 90. stavku 1. spomenutog Zakona, odnosno propisana je definicija malog poreznog obveznika koji nije u sustavu PDV-a.

Malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 39.816,84 eura. Mali porezni obveznici oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga te nemaju pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti pravo na odbitak pretporeza. Na izdanim računima takvi porezni obveznici stavljaju napomenu: PDV nije obračunan temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Prema navedenom, kada vrijednost isporučenih dobara i usluga u 2023. godini prijeđe prag od 39.816,84 eura, porezni obveznik dužan je ući u sustav PDV-a po sili zakona. Upis u registar obveznika PDV-a vrši se 1. prvi dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su obavljene isporuke dobara i usluga iznad propisanog praga podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a.

Može li porezni obveznik dobrovoljno ući u sustav PDV-a?

Porezni obveznik može dobrovoljno ući u sustav PDV-a i to na vlastiti zahtjev. Porezni obveznik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a bez da prijeđe prag od 39.816,84 eura. Ako porezni obveznik donese takvu odluku, to ga obvezuje sljedeće tri godine na redoviti postupak oporezivanja PDV-om.

O čemu treba voditi računa kod izlaska iz sustava PDV-a?

Porezni obveznik može izaći iz sustava PDV-a ako mu je vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj 2022. godini ispod praga od 39.816,84 eura bez PDV-a. Porezni obveznik treba izaći iz sustava PDV-a i kod likvidacije obzirom da zadnjim poslovnim aktivnostima prestaje biti obveznikom PDV-a. Prilikom izlaska iz sustava PDV-a, porezni obveznik treba voditi računa o mogućoj obvezi ispravka pretporeza za nabavljenu dugotrajnu imovinu.

Pročitajte više: